آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,535,810 304,386,327,462 Rls. 11,442,029 $
2 12 1393 غرب تهران ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,995,000 66,197,044,411 Rls. 2,461,830 $
3 12 1393 غرب تهران ازبکستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 232,300 50,991,907,200 Rls. 1,883,400 $
4 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 12,104 36,761,739,500 Rls. 1,350,100 $
5 12 1393 غرب تهران ازبکستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 788,430 32,456,439,109 Rls. 1,195,678 $
6 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 228,163 26,915,293,593 Rls. 1,018,238 $
7 12 1393 غرب تهران ازبکستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 815,250 26,741,460,125 Rls. 1,005,762 $
8 12 1393 غرب تهران ازبکستان 28170011 ا کسيدروي دا را ي گريد دا رويي 667,340 26,273,547,475 Rls. 1,020,429 $
9 12 1393 غرب تهران ازبکستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 717,890 25,256,806,136 Rls. 954,853 $
10 12 1393 غرب تهران ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 502,100 20,810,338,560 Rls. 801,280 $
11 12 1393 غرب تهران ازبکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 149,144 18,076,932,067 Rls. 687,147 $
12 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 152,350 16,773,439,000 Rls. 614,035 $
13 12 1393 غرب تهران ازبکستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 57,929 15,339,708,598 Rls. 567,676 $
14 12 1393 غرب تهران ازبکستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 38,366 11,162,193,526 Rls. 421,290 $
15 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 100,695 10,484,034,160 Rls. 394,530 $
16 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 54,600 9,976,076,000 Rls. 374,000 $
17 12 1393 غرب تهران ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 198,557 8,979,162,663 Rls. 332,135 $
18 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 67,670 7,906,796,675 Rls. 296,388 $
19 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 98,960 7,831,527,960 Rls. 296,824 $
20 12 1393 غرب تهران ازبکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 270,864 5,035,632,368 Rls. 189,338 $
21 12 1393 غرب تهران ازبکستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 69,350 4,566,868,250 Rls. 173,334 $
22 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 42,374 4,554,363,660 Rls. 170,020 $
23 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 43,000 3,754,583,740 Rls. 139,120 $
24 12 1393 غرب تهران ازبکستان 32041610 --- گرانول مستربچ 186,000 3,670,037,250 Rls. 139,500 $
25 12 1393 غرب تهران ازبکستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 49,708 3,245,222,205 Rls. 124,270 $
26 12 1393 غرب تهران ازبکستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 23,300 3,121,035,000 Rls. 116,500 $
27 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 31,660 2,524,922,580 Rls. 94,980 $
28 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 9,500 2,454,172,009 Rls. 96,193 $
29 12 1393 غرب تهران ازبکستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 19,395 2,292,338,640 Rls. 87,278 $
30 12 1393 غرب تهران ازبکستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 22,000 2,196,564,480 Rls. 83,944 $
31 12 1393 غرب تهران ازبکستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 23,000 2,114,298,000 Rls. 82,800 $
32 12 1393 غرب تهران ازبکستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 39,732 2,113,574,656 Rls. 82,764 $
33 12 1393 غرب تهران ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 44,000 1,975,060,650 Rls. 73,950 $
34 12 1393 غرب تهران ازبکستان 32064910 --- گرانول مستربچ 14,200 1,882,281,000 Rls. 71,000 $
35 12 1393 غرب تهران ازبکستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 55,000 1,820,028,736 Rls. 67,871 $
36 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 5,660 1,806,807,840 Rls. 67,920 $
37 12 1393 غرب تهران ازبکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 70,712 1,536,562,831 Rls. 56,570 $
38 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,700 1,465,470,000 Rls. 57,000 $
39 12 1393 غرب تهران ازبکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 20,840 1,383,072,236 Rls. 54,236 $
40 12 1393 غرب تهران ازبکستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 16,600 1,271,643,000 Rls. 49,800 $
41 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 13,000 1,202,085,000 Rls. 45,000 $
42 12 1393 غرب تهران ازبکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 40,832 1,158,418,165 Rls. 43,242 $
43 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,520 1,150,395,520 Rls. 43,104 $
44 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,920 871,809,120 Rls. 32,760 $
45 12 1393 غرب تهران ازبکستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 4,700 659,200,850 Rls. 25,850 $
46 12 1393 غرب تهران ازبکستان 52041900 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي کمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 2,978 640,389,120 Rls. 23,824 $
47 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 4,020 540,773,000 Rls. 20,200 $
48 12 1393 غرب تهران ازبکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 18,655 462,425,030 Rls. 16,790 $
49 12 1393 غرب تهران ازبکستان 28301000 سولفور سديم 23,000 412,240,500 Rls. 16,084 $
50 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 2,796 374,519,040 Rls. 13,933 $
51 12 1393 غرب تهران ازبکستان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,700 371,236,500 Rls. 13,500 $
52 12 1393 غرب تهران ازبکستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,000 353,179,200 Rls. 13,200 $
53 12 1393 غرب تهران ازبکستان 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 8,000 335,520,000 Rls. 12,000 $
54 12 1393 غرب تهران ازبکستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 11,400 319,933,020 Rls. 12,540 $
55 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,070 302,106,700 Rls. 11,330 $
56 12 1393 غرب تهران ازبکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 45,344 249,818,940 Rls. 8,985 $
57 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 309 236,544,000 Rls. 8,800 $
58 12 1393 غرب تهران ازبکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,996 230,137,740 Rls. 8,985 $
59 12 1393 غرب تهران ازبکستان 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 6,086 224,034,926 Rls. 8,399 $
60 12 1393 غرب تهران ازبکستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,320 201,399,900 Rls. 7,345 $
61 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 2,330 187,891,200 Rls. 6,990 $
62 12 1393 غرب تهران ازبکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,776 175,374,082 Rls. 6,454 $
63 12 1393 غرب تهران ازبکستان 28365000 کربنات کلسيم 55,000 138,516,614 Rls. 5,207 $
64 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,250 124,544,160 Rls. 4,680 $
65 12 1393 غرب تهران ازبکستان 29173410 فتالات سرب 2,000 123,234,000 Rls. 4,600 $
66 12 1393 غرب تهران ازبکستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,000 123,066,000 Rls. 4,500 $
67 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 600 116,041,800 Rls. 4,200 $
68 12 1393 غرب تهران ازبکستان 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,932 106,732,000 Rls. 4,000 $
69 12 1393 غرب تهران ازبکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 2,440 102,333,600 Rls. 3,660 $
70 12 1393 غرب تهران ازبکستان 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 12,192 97,638,243 Rls. 3,657 $
71 12 1393 غرب تهران ازبکستان 28051200 کلسيم 1,495 96,979,800 Rls. 3,620 $
72 12 1393 غرب تهران ازبکستان 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 119,000 87,106,600 Rls. 3,160 $
73 12 1393 غرب تهران ازبکستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 10,488 79,963,505 Rls. 2,995 $
74 12 1393 غرب تهران ازبکستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 1,266 67,484,010 Rls. 2,519 $
75 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84481190 سايرماشين هاي كوچك كننده كارت ،كپي برداري كارت ،پانچ كننده كارت يابسته بندي كارت بعدازپانچ كردن 98 53,350,000 Rls. 2,000 $
76 12 1393 غرب تهران ازبکستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 1,338 53,245,631 Rls. 2,087 $
77 12 1393 غرب تهران ازبکستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 2,000 47,266,800 Rls. 1,700 $
78 12 1393 غرب تهران ازبکستان 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 1,050 32,146,380 Rls. 1,260 $
79 12 1393 غرب تهران ازبکستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 50 26,713,000 Rls. 1,000 $
80 12 1393 غرب تهران ازبکستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 80 22,579,200 Rls. 840 $
81 12 1393 غرب تهران ازبکستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 600 22,086,072 Rls. 828 $
82 12 1393 غرب تهران ازبکستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 165 17,687,040 Rls. 658 $
83 12 1393 غرب تهران ازبکستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 100 12,096,000 Rls. 450 $
84 12 1393 غرب تهران ازبکستان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 301 8,090,880 Rls. 301 $
85 12 1393 غرب تهران ازبکستان 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 125 6,383,750 Rls. 250 $
مجموع کل
790,330,029,989 ريال
مجموع کل
29,653,498 دلار
[1]