آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 312,000 69,344,064,000 Rls. 2,498,155 $
2 12 1393 غرب تهران اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 24,572 40,733,518,728 Rls. 1,541,917 $
3 12 1393 غرب تهران اسپانيا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 11,150 23,203,966,015 Rls. 871,445 $
4 12 1393 غرب تهران اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 23,643 18,036,341,571 Rls. 665,683 $
5 12 1393 غرب تهران اسپانيا 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 15,668 12,286,908,011 Rls. 454,339 $
6 12 1393 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 41,230 6,207,102,240 Rls. 224,592 $
7 12 1393 غرب تهران اسپانيا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,632 3,481,505,664 Rls. 125,216 $
8 12 1393 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 34,900 2,901,132,300 Rls. 104,700 $
9 12 1393 غرب تهران اسپانيا 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 8,600 2,851,011,800 Rls. 111,800 $
10 12 1393 غرب تهران اسپانيا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,624 1,394,211,000 Rls. 54,600 $
11 12 1393 غرب تهران اسپانيا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 15,670 1,285,629,480 Rls. 47,010 $
12 12 1393 غرب تهران اسپانيا 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 59,400 1,062,327,420 Rls. 41,505 $
13 12 1393 غرب تهران اسپانيا 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 5,210 837,167,400 Rls. 31,000 $
14 12 1393 غرب تهران اسپانيا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,950 605,266,920 Rls. 22,710 $
15 12 1393 غرب تهران اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 90 408,032,148 Rls. 15,324 $
16 12 1393 غرب تهران اسپانيا 41079900 سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب 480 406,256,436 Rls. 15,243 $
17 12 1393 غرب تهران اسپانيا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,900 301,611,600 Rls. 11,526 $
18 12 1393 غرب تهران اسپانيا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,175 213,858,225 Rls. 8,146 $
19 12 1393 غرب تهران اسپانيا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 322 211,479,400 Rls. 7,928 $
20 12 1393 غرب تهران اسپانيا 41069200 چرم و پوست موکنده از ساير حيوانات به حالتخشک (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده) (Crust) 480 204,554,100 Rls. 7,675 $
21 12 1393 غرب تهران اسپانيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,035 107,535,060 Rls. 4,014 $
22 12 1393 غرب تهران اسپانيا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,980 81,712,000 Rls. 3,200 $
مجموع کل
186,165,191,518 ريال
مجموع کل
6,867,729 دلار
[1]