آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 222,146,573 5,440,430,933,880 Rls. 205,009,371 $
2 12 1393 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 70,577,663 1,722,757,595,270 Rls. 65,103,033 $
3 12 1393 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 9,415,371 751,152,779,119 Rls. 28,243,723 $
4 12 1393 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,265,784 440,926,068,144 Rls. 16,550,856 $
5 12 1393 غرب تهران افغانستان 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 7,880,775 251,767,371,226 Rls. 9,452,524 $
6 12 1393 غرب تهران افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 8,961,980 205,629,780,654 Rls. 8,065,782 $
7 12 1393 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,009,849 185,702,650,973 Rls. 7,025,931 $
8 12 1393 غرب تهران افغانستان 33051000 شامپوها 2,711,508 174,736,811,604 Rls. 6,556,976 $
9 12 1393 غرب تهران افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,194,125 169,792,852,823 Rls. 6,332,062 $
10 12 1393 غرب تهران افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 1,510,508 162,441,833,969 Rls. 6,040,663 $
11 12 1393 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 8,374,200 149,972,056,079 Rls. 5,620,076 $
12 12 1393 غرب تهران افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,850,564 147,919,557,938 Rls. 5,550,446 $
13 12 1393 غرب تهران افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,223,454 89,570,529,884 Rls. 3,363,256 $
14 12 1393 غرب تهران افغانستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 729,961 79,068,527,499 Rls. 2,919,303 $
15 12 1393 غرب تهران افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 540,384 77,022,536,647 Rls. 2,978,331 $
16 12 1393 غرب تهران افغانستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 55,703 71,326,873,584 Rls. 2,675,679 $
17 12 1393 غرب تهران افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,743,832 65,413,341,403 Rls. 2,457,730 $
18 12 1393 غرب تهران افغانستان 61013000 پالتوونيم پالتو ،ردا ، شنل وشنل باشلق دار انورا ک وژاکت اسکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي به استثناي اشياء مشمول شماره 6103 166,496 64,504,637,364 Rls. 2,455,140 $
19 12 1393 غرب تهران افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 819,131 63,652,465,597 Rls. 2,402,729 $
20 12 1393 غرب تهران افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,103,956 60,336,463,770 Rls. 2,266,657 $
21 12 1393 غرب تهران افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 85,040 59,713,697,035 Rls. 2,254,322 $
22 12 1393 غرب تهران افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,336,746 57,731,950,222 Rls. 2,173,265 $
23 12 1393 غرب تهران افغانستان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 317,871 52,867,878,866 Rls. 1,984,802 $
24 12 1393 غرب تهران افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,237,810 45,628,339,434 Rls. 1,725,722 $
25 12 1393 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 909,769 40,801,636,072 Rls. 1,546,614 $
26 12 1393 غرب تهران افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 614,840 37,509,248,070 Rls. 1,433,137 $
27 12 1393 غرب تهران افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 824,922 37,234,883,914 Rls. 1,404,355 $
28 12 1393 غرب تهران افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 447,292 36,171,593,995 Rls. 1,341,870 $
29 12 1393 غرب تهران افغانستان 27132000 قيرنفت 2,520,865 35,622,053,384 Rls. 1,330,352 $
30 12 1393 غرب تهران افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 326,874 33,507,929,930 Rls. 1,254,053 $
31 12 1393 غرب تهران افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 3,107,730 33,343,732,160 Rls. 1,243,556 $
32 12 1393 غرب تهران افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,747,520 32,894,446,923 Rls. 1,223,247 $
33 12 1393 غرب تهران افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 121,656 29,841,067,647 Rls. 1,094,674 $
34 12 1393 غرب تهران افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 402,138 26,372,131,865 Rls. 1,002,052 $
35 12 1393 غرب تهران افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,151,730 24,534,675,276 Rls. 945,412 $
36 12 1393 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 109,449 23,843,115,906 Rls. 878,595 $
37 12 1393 غرب تهران افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 518,207 23,463,763,001 Rls. 893,045 $
38 12 1393 غرب تهران افغانستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,100 22,900,989,000 Rls. 898,078 $
39 12 1393 غرب تهران افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 428,507 22,685,708,261 Rls. 856,747 $
40 12 1393 غرب تهران افغانستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,230,218 20,825,884,598 Rls. 773,543 $
41 12 1393 غرب تهران افغانستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 17,685 19,820,518,534 Rls. 768,607 $
42 12 1393 غرب تهران افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 107,442 18,518,870,482 Rls. 697,585 $
43 12 1393 غرب تهران افغانستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 334,160 18,469,638,006 Rls. 724,332 $
44 12 1393 غرب تهران افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 3,900 17,757,533,655 Rls. 647,345 $
45 12 1393 غرب تهران افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 647,150 17,708,002,381 Rls. 663,821 $
46 12 1393 غرب تهران افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 109,418 17,393,583,286 Rls. 649,444 $
47 12 1393 غرب تهران افغانستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 25,990 17,292,022,440 Rls. 622,110 $
48 12 1393 غرب تهران افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 108,169 15,406,949,683 Rls. 584,741 $
49 12 1393 غرب تهران افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 675,073 14,405,539,914 Rls. 543,885 $
50 12 1393 غرب تهران افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 117,884 14,404,444,663 Rls. 563,368 $
51 12 1393 غرب تهران افغانستان 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 21,630 14,073,117,433 Rls. 518,803 $
52 12 1393 غرب تهران افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 74,475 13,308,700,308 Rls. 499,076 $
53 12 1393 غرب تهران افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 221,805 13,238,870,926 Rls. 501,190 $
54 12 1393 غرب تهران افغانستان 34011150 صابون رختشويي 365,409 13,192,889,757 Rls. 497,077 $
55 12 1393 غرب تهران افغانستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,600 12,578,424,292 Rls. 462,078 $
56 12 1393 غرب تهران افغانستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 484,544 12,564,553,780 Rls. 464,035 $
57 12 1393 غرب تهران افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 350,770 12,409,167,949 Rls. 460,578 $
58 12 1393 غرب تهران افغانستان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 115,008 12,355,451,466 Rls. 459,938 $
59 12 1393 غرب تهران افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 462,029 12,327,076,426 Rls. 447,959 $
60 12 1393 غرب تهران افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 351,840 12,324,389,119 Rls. 461,697 $
61 12 1393 غرب تهران افغانستان 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 61,090 12,145,713,390 Rls. 465,161 $
62 12 1393 غرب تهران افغانستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 88,275 12,094,759,960 Rls. 454,937 $
63 12 1393 غرب تهران افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 204,679 11,967,141,066 Rls. 447,210 $
64 12 1393 غرب تهران افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 111,098 11,796,061,111 Rls. 428,263 $
65 12 1393 غرب تهران افغانستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 105,715 11,504,748,475 Rls. 422,845 $
66 12 1393 غرب تهران افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 84,937 11,381,541,525 Rls. 430,762 $
67 12 1393 غرب تهران افغانستان 62011900 پالتوونيم پالتو,ردا, شنل, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 27,434 11,329,912,440 Rls. 411,510 $
68 12 1393 غرب تهران افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 45,616 11,233,415,511 Rls. 411,172 $
69 12 1393 غرب تهران افغانستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 195,417 11,123,612,445 Rls. 431,673 $
70 12 1393 غرب تهران افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 46,214 11,091,752,934 Rls. 420,061 $
71 12 1393 غرب تهران افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 140,611 11,078,247,429 Rls. 421,815 $
72 12 1393 غرب تهران افغانستان 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 6,200 11,046,705,787 Rls. 401,713 $
73 12 1393 غرب تهران افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 93,789 10,920,963,159 Rls. 403,293 $
74 12 1393 غرب تهران افغانستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 2,812,600 10,635,908,139 Rls. 405,129 $
75 12 1393 غرب تهران افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 106,630 10,611,091,713 Rls. 397,839 $
76 12 1393 غرب تهران افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 105,853 10,553,748,638 Rls. 397,074 $
77 12 1393 غرب تهران افغانستان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 137,353 10,543,432,082 Rls. 396,201 $
78 12 1393 غرب تهران افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 274,170 10,490,631,802 Rls. 396,193 $
79 12 1393 غرب تهران افغانستان 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 95,162 10,384,323,292 Rls. 377,723 $
80 12 1393 غرب تهران افغانستان 34012010 صابون مايع 433,128 10,174,465,042 Rls. 379,807 $
81 12 1393 غرب تهران افغانستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 23,710 10,102,780,820 Rls. 372,460 $
82 12 1393 غرب تهران افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 130,512 9,969,758,466 Rls. 389,934 $
83 12 1393 غرب تهران افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 94,505 9,947,460,800 Rls. 378,020 $
84 12 1393 غرب تهران افغانستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 107,736 9,402,100,901 Rls. 343,492 $
85 12 1393 غرب تهران افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 82,912 9,329,830,828 Rls. 351,116 $
86 12 1393 غرب تهران افغانستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 78,420 9,035,748,450 Rls. 352,532 $
87 12 1393 غرب تهران افغانستان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 11,889 9,030,099,567 Rls. 330,192 $
88 12 1393 غرب تهران افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 86,082 8,953,039,552 Rls. 330,272 $
89 12 1393 غرب تهران افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 62,131 8,819,822,952 Rls. 327,868 $
90 12 1393 غرب تهران افغانستان 27101920 روغن صنعتي 461,898 8,769,370,891 Rls. 332,194 $
91 12 1393 غرب تهران افغانستان 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 24,137 8,705,720,521 Rls. 325,029 $
92 12 1393 غرب تهران افغانستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 62,077 8,509,658,267 Rls. 326,820 $
93 12 1393 غرب تهران افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 84,335 8,040,930,600 Rls. 303,770 $
94 12 1393 غرب تهران افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 146,261 7,926,182,895 Rls. 306,551 $
95 12 1393 غرب تهران افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 183,656 7,817,220,675 Rls. 298,173 $
96 12 1393 غرب تهران افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 113,002 7,816,999,788 Rls. 305,137 $
97 12 1393 غرب تهران افغانستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 1,213,760 7,629,627,343 Rls. 281,784 $
98 12 1393 غرب تهران افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,114,717 7,345,473,020 Rls. 277,397 $
99 12 1393 غرب تهران افغانستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 136,690 7,341,365,020 Rls. 273,351 $
100 12 1393 غرب تهران افغانستان 27101910 روغن موتور 228,233 7,288,929,019 Rls. 275,599 $
مجموع کل
11,765,060,433,801 ريال
مجموع کل
443,347,448 دلار