آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 7,050,440 127,943,686,565 Rls. 4,866,844 $
2 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,161,875 66,799,652,089 Rls. 2,530,148 $
3 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 299,650 48,157,826,230 Rls. 1,812,652 $
4 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,161,744 46,256,011,184 Rls. 1,740,422 $
5 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 132,127 33,603,657,906 Rls. 1,277,046 $
6 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 631,125 24,166,801,213 Rls. 942,679 $
7 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 16,188 23,741,415,060 Rls. 865,843 $
8 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39269060 پريفرم (PET) 323,501 14,388,071,981 Rls. 549,943 $
9 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 210,124 13,024,044,879 Rls. 496,799 $
10 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 216,632 11,044,088,734 Rls. 411,050 $
11 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 82,970 10,488,826,300 Rls. 409,210 $
12 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,015 9,364,312,755 Rls. 352,015 $
13 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 108,716 9,264,665,117 Rls. 358,179 $
14 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 151,645 8,716,246,696 Rls. 329,021 $
15 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 148,746 8,578,511,043 Rls. 322,902 $
16 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 192,100 8,000,395,750 Rls. 300,210 $
17 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 187,541 7,814,305,237 Rls. 295,209 $
18 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 55,385 7,650,673,028 Rls. 284,349 $
19 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 92,543 7,069,871,402 Rls. 260,873 $
20 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 283,136 7,050,588,501 Rls. 259,376 $
21 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,420 6,162,419,802 Rls. 233,410 $
22 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 118,250 5,920,243,010 Rls. 217,580 $
23 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 80,160 5,762,276,840 Rls. 222,508 $
24 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 57,626 4,987,387,324 Rls. 187,284 $
25 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 125,500 4,897,095,560 Rls. 184,745 $
26 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 118,250 4,812,589,028 Rls. 177,256 $
27 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 62,493 4,673,564,840 Rls. 181,566 $
28 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 56,069 4,295,370,180 Rls. 168,159 $
29 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 2,900 4,222,919,250 Rls. 158,310 $
30 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 178,400 4,116,882,080 Rls. 155,942 $
31 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 19,280 3,637,588,500 Rls. 132,300 $
32 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 43,860 3,462,121,920 Rls. 131,580 $
33 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 62,660 3,455,679,107 Rls. 133,675 $
34 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 43,900 3,394,331,700 Rls. 131,700 $
35 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 80,854 3,271,511,087 Rls. 123,514 $
36 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 80,750 3,102,646,668 Rls. 115,374 $
37 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 59,125 2,988,204,180 Rls. 108,979 $
38 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 30,330 2,742,139,450 Rls. 102,715 $
39 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 40,240 2,712,900,700 Rls. 101,420 $
40 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 84,652 2,694,431,176 Rls. 101,684 $
41 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 77,135 2,678,792,442 Rls. 102,542 $
42 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 22,530 2,670,600,880 Rls. 100,120 $
43 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 261,165 2,622,013,451 Rls. 98,087 $
44 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 2,500 2,592,069,774 Rls. 101,598 $
45 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 8,670 2,482,403,880 Rls. 95,370 $
46 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 55,000 2,433,337,500 Rls. 95,425 $
47 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 351,036 2,256,247,007 Rls. 85,771 $
48 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 83,424 2,220,176,117 Rls. 84,872 $
49 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 21,025 2,183,295,000 Rls. 79,598 $
50 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 22,198 2,047,570,632 Rls. 80,232 $
51 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 40,561 1,947,562,372 Rls. 76,372 $
52 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 40,752 1,865,891,307 Rls. 69,279 $
53 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 20,000 1,785,910,000 Rls. 70,000 $
54 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 59,700 1,660,896,300 Rls. 65,100 $
55 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 39,930 1,652,427,809 Rls. 61,891 $
56 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 28365000 کربنات کلسيم 673,800 1,649,836,812 Rls. 61,107 $
57 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,750 1,618,548,470 Rls. 63,470 $
58 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 20,000 1,597,620,000 Rls. 60,000 $
59 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 8,170 1,542,559,998 Rls. 58,098 $
60 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 14,800 1,539,259,200 Rls. 58,824 $
61 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 6,000 1,382,670,000 Rls. 53,983 $
62 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 29221220 دي اتانول آمين 32,650 1,282,975,008 Rls. 47,954 $
63 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 16,500 1,279,080,000 Rls. 49,500 $
64 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 12,800 1,245,619,200 Rls. 44,800 $
65 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 8,200 1,214,798,400 Rls. 44,793 $
66 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,739 1,174,877,371 Rls. 46,071 $
67 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 57,370 1,160,433,234 Rls. 43,027 $
68 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 15,050 1,148,796,600 Rls. 45,150 $
69 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 16,290 1,102,547,925 Rls. 40,725 $
70 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 20,200 996,991,200 Rls. 36,360 $
71 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,900 956,674,200 Rls. 35,700 $
72 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 70193910 پشم شيشه 25,936 943,201,063 Rls. 35,479 $
73 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 10,000 912,499,895 Rls. 34,872 $
74 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 27101910 روغن موتور 17,827 903,319,422 Rls. 33,199 $
75 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 21,500 883,013,450 Rls. 34,450 $
76 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,560 803,006,049 Rls. 29,947 $
77 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 29336100 ملامين 12,920 760,878,180 Rls. 29,707 $
78 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 21,370 733,807,334 Rls. 27,781 $
79 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 4,943 723,215,273 Rls. 27,187 $
80 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 13,000 718,116,000 Rls. 26,000 $
81 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,450 717,627,600 Rls. 27,425 $
82 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 8,500 712,980,000 Rls. 25,500 $
83 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 19,373 703,070,367 Rls. 26,349 $
84 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 14,500 702,951,300 Rls. 26,060 $
85 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 20,000 692,510,000 Rls. 26,000 $
86 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 6,400 681,856,000 Rls. 25,600 $
87 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 34011150 صابون رختشويي 25,344 630,042,678 Rls. 22,809 $
88 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 33051000 شامپوها 9,381 626,245,133 Rls. 23,451 $
89 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,817 624,024,000 Rls. 23,848 $
90 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,900 613,963,350 Rls. 22,330 $
91 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 7,892 604,566,660 Rls. 23,676 $
92 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 45,672 586,239,070 Rls. 22,970 $
93 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 4,870 580,721,400 Rls. 22,657 $
94 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 11,500 564,956,410 Rls. 20,401 $
95 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 800 537,600,000 Rls. 20,000 $
96 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 8,000 468,707,265 Rls. 17,047 $
97 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,500 452,430,000 Rls. 16,500 $
98 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 18,000 446,439,600 Rls. 16,200 $
99 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 38029010 خاك رنگبر 30,000 417,060,000 Rls. 15,000 $
100 12 1393 غرب تهران تاجيکستان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 22,300 400,415,400 Rls. 14,724 $
مجموع کل
647,573,899,060 ريال
مجموع کل
24,507,458 دلار