آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران روماني 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 166,194 6,467,934,901 Rls. 248,973 $
2 12 1393 غرب تهران روماني 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 67,948 5,463,875,364 Rls. 203,844 $
3 12 1393 غرب تهران روماني 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 107,090 4,389,021,195 Rls. 160,747 $
4 12 1393 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 61,000 3,956,262,500 Rls. 152,396 $
5 12 1393 غرب تهران روماني 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 43,974 3,466,223,082 Rls. 131,922 $
6 12 1393 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 63,280 2,559,264,153 Rls. 94,978 $
7 12 1393 غرب تهران روماني 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,900 1,735,399,800 Rls. 65,700 $
8 12 1393 غرب تهران روماني 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 20,565 1,647,318,195 Rls. 61,695 $
9 12 1393 غرب تهران روماني 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 20,292 1,580,543,016 Rls. 60,876 $
10 12 1393 غرب تهران روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,832 1,527,824,070 Rls. 56,479 $
11 12 1393 غرب تهران روماني 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 9,660 1,295,847,630 Rls. 48,510 $
12 12 1393 غرب تهران روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,100 1,048,473,540 Rls. 40,948 $
13 12 1393 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,070 1,042,819,650 Rls. 40,770 $
14 12 1393 غرب تهران روماني 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 20,400 816,032,000 Rls. 32,000 $
15 12 1393 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 38,595 801,621,992 Rls. 30,876 $
16 12 1393 غرب تهران روماني 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,070 760,791,600 Rls. 27,210 $
17 12 1393 غرب تهران روماني 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 18,000 744,066,000 Rls. 27,000 $
18 12 1393 غرب تهران روماني 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 22,500 347,085,000 Rls. 13,500 $
19 12 1393 غرب تهران روماني 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 17,680 282,194,016 Rls. 10,608 $
20 12 1393 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,200 252,108,540 Rls. 9,863 $
21 12 1393 غرب تهران روماني 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 3,095 225,556,667 Rls. 8,531 $
22 12 1393 غرب تهران روماني 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 19,310 195,794,730 Rls. 7,635 $
23 12 1393 غرب تهران روماني 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 17,150 191,539,500 Rls. 7,450 $
24 12 1393 غرب تهران روماني 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,500 159,762,000 Rls. 6,000 $
25 12 1393 غرب تهران روماني 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 70 154,260,000 Rls. 6,000 $
26 12 1393 غرب تهران روماني 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 450 142,635,600 Rls. 5,400 $
27 12 1393 غرب تهران روماني 08071100 هندوا نه , تازه 18,000 100,758,240 Rls. 3,960 $
28 12 1393 غرب تهران روماني 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,000 89,993,029 Rls. 3,529 $
29 12 1393 غرب تهران روماني 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 115 82,110,000 Rls. 3,220 $
30 12 1393 غرب تهران روماني 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,100 28,181,840 Rls. 1,087 $
31 12 1393 غرب تهران روماني 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 28 21,866,670 Rls. 854 $
32 12 1393 غرب تهران روماني 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 4,711 20,472,713 Rls. 767 $
33 12 1393 غرب تهران روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 193 7,660,500 Rls. 300 $
34 12 1393 غرب تهران روماني 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 15 641,112 Rls. 24 $
مجموع کل
41,605,938,844 ريال
مجموع کل
1,573,652 دلار
[1]