آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 160,595 153,390,322,243 Rls. 5,691,168 $
2 12 1393 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 376,612 19,773,935,033 Rls. 745,693 $
3 12 1393 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,830 17,256,763,359 Rls. 673,343 $
4 12 1393 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 194,612 10,104,837,280 Rls. 378,658 $
5 12 1393 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,137 6,135,114,427 Rls. 227,130 $
6 12 1393 غرب تهران سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 8,056 5,162,062,002 Rls. 191,978 $
7 12 1393 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 87,414 4,043,484,916 Rls. 151,798 $
8 12 1393 غرب تهران سوئد 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 180,222 2,747,130,803 Rls. 104,849 $
9 12 1393 غرب تهران سوئد 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 25,920 2,408,792,050 Rls. 90,720 $
10 12 1393 غرب تهران سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 31,996 1,735,744,202 Rls. 64,331 $
11 12 1393 غرب تهران سوئد 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 41,500 1,600,447,500 Rls. 62,250 $
12 12 1393 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 28,257 1,528,425,042 Rls. 56,868 $
13 12 1393 غرب تهران سوئد 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 1,610 1,339,664,411 Rls. 52,183 $
14 12 1393 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 12,857 1,137,969,291 Rls. 42,741 $
15 12 1393 غرب تهران سوئد 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,891 1,065,021,796 Rls. 39,696 $
16 12 1393 غرب تهران سوئد 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 22,928 1,027,296,804 Rls. 38,741 $
17 12 1393 غرب تهران سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,600 972,035,200 Rls. 36,800 $
18 12 1393 غرب تهران سوئد 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 17,825 946,838,350 Rls. 35,650 $
19 12 1393 غرب تهران سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,625 711,783,912 Rls. 27,912 $
20 12 1393 غرب تهران سوئد 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,830 637,963,880 Rls. 23,631 $
21 12 1393 غرب تهران سوئد 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 13,803 631,380,809 Rls. 23,798 $
22 12 1393 غرب تهران سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 6 615,179,779 Rls. 22,723 $
23 12 1393 غرب تهران سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,852 565,583,422 Rls. 21,303 $
24 12 1393 غرب تهران سوئد 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 9,058 493,155,268 Rls. 18,116 $
25 12 1393 غرب تهران سوئد 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 11,514 442,264,194 Rls. 16,370 $
26 12 1393 غرب تهران سوئد 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 6,152 404,688,206 Rls. 15,149 $
27 12 1393 غرب تهران سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 6,399 359,497,967 Rls. 13,435 $
28 12 1393 غرب تهران سوئد 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 5,092 341,743,530 Rls. 12,720 $
29 12 1393 غرب تهران سوئد 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,800 321,139,926 Rls. 11,862 $
30 12 1393 غرب تهران سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,450 305,878,781 Rls. 11,488 $
31 12 1393 غرب تهران سوئد 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 4,900 300,169,806 Rls. 11,382 $
32 12 1393 غرب تهران سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,994 243,470,843 Rls. 9,166 $
33 12 1393 غرب تهران سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,748 231,154,272 Rls. 8,451 $
34 12 1393 غرب تهران سوئد 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,637 212,353,155 Rls. 8,319 $
35 12 1393 غرب تهران سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,750 178,507,000 Rls. 7,000 $
36 12 1393 غرب تهران سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 11,660 173,501,732 Rls. 6,364 $
37 12 1393 غرب تهران سوئد 20079100 مركبات 3,063 169,075,170 Rls. 6,183 $
38 12 1393 غرب تهران سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,974 155,369,552 Rls. 5,723 $
39 12 1393 غرب تهران سوئد 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 2,449 148,217,076 Rls. 5,413 $
40 12 1393 غرب تهران سوئد 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,834 144,789,655 Rls. 5,569 $
41 12 1393 غرب تهران سوئد 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,697 136,839,815 Rls. 5,264 $
42 12 1393 غرب تهران سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,802 132,490,882 Rls. 4,931 $
43 12 1393 غرب تهران سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,249 131,241,953 Rls. 5,093 $
44 12 1393 غرب تهران سوئد 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,395 128,953,148 Rls. 4,882 $
45 12 1393 غرب تهران سوئد 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 3,363 118,814,896 Rls. 4,370 $
46 12 1393 غرب تهران سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 115,529,760 Rls. 4,320 $
47 12 1393 غرب تهران سوئد 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 1,162 100,628,940 Rls. 3,914 $
48 12 1393 غرب تهران سوئد 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 4,423 100,026,810 Rls. 3,638 $
49 12 1393 غرب تهران سوئد 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 1,800 98,996,400 Rls. 3,600 $
50 12 1393 غرب تهران سوئد 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 830 90,009,800 Rls. 3,320 $
51 12 1393 غرب تهران سوئد 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 1,265 85,746,930 Rls. 3,162 $
52 12 1393 غرب تهران سوئد 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 671 83,968,080 Rls. 3,020 $
53 12 1393 غرب تهران سوئد 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,576 80,483,772 Rls. 3,154 $
54 12 1393 غرب تهران سوئد 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 287 80,075,520 Rls. 2,880 $
55 12 1393 غرب تهران سوئد 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,430 78,869,057 Rls. 2,975 $
56 12 1393 غرب تهران سوئد 08109020 زرشك تازه 540 73,076,552 Rls. 2,746 $
57 12 1393 غرب تهران سوئد 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,800 64,885,940 Rls. 2,380 $
58 12 1393 غرب تهران سوئد 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 450 53,889,300 Rls. 2,025 $
59 12 1393 غرب تهران سوئد 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 215 46,972,170 Rls. 1,827 $
60 12 1393 غرب تهران سوئد 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,139 46,322,983 Rls. 1,816 $
61 12 1393 غرب تهران سوئد 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 600 46,278,000 Rls. 1,800 $
62 12 1393 غرب تهران سوئد 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 900 43,111,440 Rls. 1,620 $
63 12 1393 غرب تهران سوئد 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 555 41,063,125 Rls. 1,609 $
64 12 1393 غرب تهران سوئد 08109010 انار تازه 1,850 40,393,159 Rls. 1,517 $
65 12 1393 غرب تهران سوئد 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 491 39,304,059 Rls. 1,473 $
66 12 1393 غرب تهران سوئد 33051000 شامپوها 607 38,157,900 Rls. 1,417 $
67 12 1393 غرب تهران سوئد 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,362 37,917,563 Rls. 1,434 $
68 12 1393 غرب تهران سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 145 34,368,750 Rls. 1,250 $
69 12 1393 غرب تهران سوئد 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 1,056 33,807,099 Rls. 1,263 $
70 12 1393 غرب تهران سوئد 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 429 32,912,392 Rls. 1,229 $
71 12 1393 غرب تهران سوئد 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 291 31,022,928 Rls. 1,164 $
72 12 1393 غرب تهران سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 650 20,602,920 Rls. 780 $
73 12 1393 غرب تهران سوئد 22043000 ساير آب انگورهاي تازه (Grape must) 396 19,824,252 Rls. 713 $
74 12 1393 غرب تهران سوئد 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 297 18,946,970 Rls. 742 $
75 12 1393 غرب تهران سوئد 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 165 15,963,626 Rls. 626 $
76 12 1393 غرب تهران سوئد 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 162 15,037,584 Rls. 558 $
77 12 1393 غرب تهران سوئد 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 375 14,341,116 Rls. 562 $
78 12 1393 غرب تهران سوئد 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 360 9,594,720 Rls. 360 $
79 12 1393 غرب تهران سوئد 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 350 7,497,294 Rls. 294 $
80 12 1393 غرب تهران سوئد 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 150 7,185,240 Rls. 270 $
81 12 1393 غرب تهران سوئد 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 160 7,039,744 Rls. 256 $
82 12 1393 غرب تهران سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 208 6,885,270 Rls. 270 $
83 12 1393 غرب تهران سوئد 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 172 5,455,460 Rls. 205 $
84 12 1393 غرب تهران سوئد 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 50 2,262,020 Rls. 85 $
85 12 1393 غرب تهران سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 5 665,300 Rls. 25 $
مجموع کل
242,580,213,283 ريال
مجموع کل
9,067,514 دلار
[1]