آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 4,302,599 3,696,102,130,052 Rls. 138,933,869 $
2 12 1393 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 13,924,015 2,269,692,964,600 Rls. 84,095,159 $
3 12 1393 غرب تهران عراق 98870316 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 56 درصد وبيشتربه استثناي لاستيك 4,767,822 969,776,949,090 Rls. 35,556,010 $
4 12 1393 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 18,037,830 967,918,934,110 Rls. 36,037,349 $
5 12 1393 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,198,487 577,169,847,865 Rls. 21,585,260 $
6 12 1393 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,199,564 443,733,557,834 Rls. 16,938,394 $
7 12 1393 غرب تهران عراق 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 2,034,238 406,210,288,620 Rls. 14,831,991 $
8 12 1393 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,014,394 399,666,456,238 Rls. 15,042,362 $
9 12 1393 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,374,000 265,332,638,277 Rls. 10,041,673 $
10 12 1393 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 742,961 242,893,450,820 Rls. 9,053,803 $
11 12 1393 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 12,441,120 213,899,706,660 Rls. 8,069,378 $
12 12 1393 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,627,342 206,541,060,917 Rls. 7,702,528 $
13 12 1393 غرب تهران عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,693,440 205,647,914,137 Rls. 8,016,700 $
14 12 1393 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,011,071 197,997,371,643 Rls. 7,391,191 $
15 12 1393 غرب تهران عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,952,946 180,314,957,354 Rls. 6,801,059 $
16 12 1393 غرب تهران عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 7,331,423 177,777,479,438 Rls. 6,511,290 $
17 12 1393 غرب تهران عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,500,698 175,505,023,650 Rls. 6,638,022 $
18 12 1393 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,282,685 160,728,538,593 Rls. 6,017,071 $
19 12 1393 غرب تهران عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 14,508,415 155,246,840,192 Rls. 5,801,454 $
20 12 1393 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 361,820 150,573,763,000 Rls. 5,768,706 $
21 12 1393 غرب تهران عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 2,928,882 149,079,350,907 Rls. 5,832,544 $
22 12 1393 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 8,333,962 148,415,718,520 Rls. 5,570,814 $
23 12 1393 غرب تهران عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 2,879,321 147,866,042,880 Rls. 5,797,916 $
24 12 1393 غرب تهران عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 899,098 136,449,142,180 Rls. 5,164,350 $
25 12 1393 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 510,770 136,207,643,500 Rls. 5,107,412 $
26 12 1393 غرب تهران عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,028,777 125,029,327,077 Rls. 4,602,094 $
27 12 1393 غرب تهران عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 500,047 109,922,450,467 Rls. 4,235,418 $
28 12 1393 غرب تهران عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 2,282,096 106,162,681,512 Rls. 3,978,994 $
29 12 1393 غرب تهران عراق 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,096,290 105,065,356,650 Rls. 4,012,200 $
30 12 1393 غرب تهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,150,062 103,870,563,525 Rls. 3,809,084 $
31 12 1393 غرب تهران عراق 84068100 توربينهاي بخارغيرا زآنهائيکه برا ي وسايل نقليه آبي بکارميرودبقدرت بيشترا ز40مگاوا ت 15,140 100,052,766,000 Rls. 3,598,503 $
32 12 1393 غرب تهران عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 924,641 97,027,321,334 Rls. 3,705,570 $
33 12 1393 غرب تهران عراق 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,213,670 86,806,822,014 Rls. 3,300,418 $
34 12 1393 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 245,809 85,306,514,031 Rls. 3,089,050 $
35 12 1393 غرب تهران عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,446,920 82,424,434,849 Rls. 3,083,969 $
36 12 1393 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,546,595 76,118,326,800 Rls. 2,825,379 $
37 12 1393 غرب تهران عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 698,569 73,041,116,404 Rls. 2,761,962 $
38 12 1393 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 975,644 71,826,611,397 Rls. 2,706,698 $
39 12 1393 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,300,303 71,549,529,003 Rls. 2,694,264 $
40 12 1393 غرب تهران عراق 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 3,638,812 70,272,522,395 Rls. 2,583,221 $
41 12 1393 غرب تهران عراق 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 630,198 67,296,669,555 Rls. 2,521,057 $
42 12 1393 غرب تهران عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,545,860 65,624,468,375 Rls. 2,419,416 $
43 12 1393 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 14,988,080 62,798,598,374 Rls. 2,363,408 $
44 12 1393 غرب تهران عراق 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14درصدلغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 316,960 61,882,352,000 Rls. 2,367,815 $
45 12 1393 غرب تهران عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,689,098 61,315,272,015 Rls. 2,328,784 $
46 12 1393 غرب تهران عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 726,069 57,753,522,450 Rls. 2,170,872 $
47 12 1393 غرب تهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 270,830 55,554,140,208 Rls. 2,068,778 $
48 12 1393 غرب تهران عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 19,200 53,889,300,000 Rls. 2,025,000 $
49 12 1393 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 184,030 49,839,246,252 Rls. 1,839,660 $
50 12 1393 غرب تهران عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 8,864,265 49,618,926,783 Rls. 1,878,497 $
51 12 1393 غرب تهران عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 558,142 48,164,467,200 Rls. 1,804,800 $
52 12 1393 غرب تهران عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 438,974 45,416,708,937 Rls. 1,711,082 $
53 12 1393 غرب تهران عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,035,360 44,970,387,541 Rls. 1,706,819 $
54 12 1393 غرب تهران عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 5,979,750 39,965,791,526 Rls. 1,487,643 $
55 12 1393 غرب تهران عراق 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 204,826 39,912,894,000 Rls. 1,509,088 $
56 12 1393 غرب تهران عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 33,568 39,188,611,891 Rls. 1,419,593 $
57 12 1393 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,830,500 39,139,939,950 Rls. 1,451,114 $
58 12 1393 غرب تهران عراق 39269060 پريفرم (PET) 843,757 37,669,727,395 Rls. 1,422,745 $
59 12 1393 غرب تهران عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 474,303 37,333,436,100 Rls. 1,410,319 $
60 12 1393 غرب تهران عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 679,351 37,189,239,714 Rls. 1,389,448 $
61 12 1393 غرب تهران عراق 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,398,640 37,179,047,698 Rls. 1,436,618 $
62 12 1393 غرب تهران عراق 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 736,976 34,315,674,959 Rls. 1,288,437 $
63 12 1393 غرب تهران عراق 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 343,800 34,251,061,000 Rls. 1,312,000 $
64 12 1393 غرب تهران عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,065,555 33,088,184,690 Rls. 1,253,002 $
65 12 1393 غرب تهران عراق 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 769,080 31,492,258,318 Rls. 1,190,163 $
66 12 1393 غرب تهران عراق 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 85,500 30,718,126,000 Rls. 1,165,850 $
67 12 1393 غرب تهران عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,150,410 30,583,484,697 Rls. 1,129,969 $
68 12 1393 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 378,628 30,374,436,490 Rls. 1,137,514 $
69 12 1393 غرب تهران عراق 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 514,920 27,567,299,446 Rls. 1,018,096 $
70 12 1393 غرب تهران عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 316,601 25,871,075,817 Rls. 949,803 $
71 12 1393 غرب تهران عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 254,783 25,800,869,884 Rls. 965,162 $
72 12 1393 غرب تهران عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 169,273 25,382,637,902 Rls. 985,718 $
73 12 1393 غرب تهران عراق 34012010 صابون مايع 1,053,170 25,365,043,878 Rls. 947,723 $
74 12 1393 غرب تهران عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 48,440 25,208,616,300 Rls. 945,650 $
75 12 1393 غرب تهران عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 317,680 24,360,655,616 Rls. 938,371 $
76 12 1393 غرب تهران عراق 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 288,441 23,173,069,847 Rls. 871,368 $
77 12 1393 غرب تهران عراق 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 9,417,275 22,316,199,553 Rls. 837,954 $
78 12 1393 غرب تهران عراق 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 205,495 22,095,722,751 Rls. 822,275 $
79 12 1393 غرب تهران عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 53,977 21,913,354,597 Rls. 817,111 $
80 12 1393 غرب تهران عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 471,671 21,725,702,655 Rls. 837,204 $
81 12 1393 غرب تهران عراق 32041610 --- گرانول مستربچ 15,280 21,315,205,500 Rls. 791,625 $
82 12 1393 غرب تهران عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 372,420 19,116,996,200 Rls. 744,840 $
83 12 1393 غرب تهران عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 551,092 18,641,503,760 Rls. 716,613 $
84 12 1393 غرب تهران عراق 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 154,980 18,400,394,840 Rls. 696,340 $
85 12 1393 غرب تهران عراق 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 28,900 18,169,304,568 Rls. 691,014 $
86 12 1393 غرب تهران عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 159,560 18,099,357,600 Rls. 693,600 $
87 12 1393 غرب تهران عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 688,337 17,882,374,224 Rls. 669,049 $
88 12 1393 غرب تهران عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 3,246,770 17,435,306,394 Rls. 649,406 $
89 12 1393 غرب تهران عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 117,190 17,133,265,346 Rls. 632,619 $
90 12 1393 غرب تهران عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 261,262 16,625,754,012 Rls. 616,779 $
91 12 1393 غرب تهران عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 1,694,658 16,438,654,885 Rls. 624,850 $
92 12 1393 غرب تهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 325,205 16,306,964,471 Rls. 617,758 $
93 12 1393 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,049,583 16,247,163,538 Rls. 619,485 $
94 12 1393 غرب تهران عراق 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 80,807 16,225,415,939 Rls. 633,254 $
95 12 1393 غرب تهران عراق 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 3,000 15,367,456,000 Rls. 584,000 $
96 12 1393 غرب تهران عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 308,328 13,792,769,330 Rls. 524,401 $
97 12 1393 غرب تهران عراق 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,124 13,382,287,479 Rls. 502,376 $
98 12 1393 غرب تهران عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 166,700 13,359,046,997 Rls. 510,706 $
99 12 1393 غرب تهران عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 142,953 13,110,006,381 Rls. 488,682 $
100 12 1393 غرب تهران عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 268,150 13,056,980,580 Rls. 482,722 $
مجموع کل
16,022,636,544,941 ريال
مجموع کل
599,929,171 دلار