آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران عربستان سعودي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 2,920 15,515,938,665 Rls. 605,784 $
2 12 1393 غرب تهران عربستان سعودي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 36,347 10,669,317,895 Rls. 410,622 $
3 12 1393 غرب تهران عربستان سعودي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 16,824 5,494,465,489 Rls. 211,541 $
4 12 1393 غرب تهران عربستان سعودي 79031000 گرد روي. 61,880 3,360,830,317 Rls. 127,657 $
5 12 1393 غرب تهران عربستان سعودي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 40,000 1,969,056,000 Rls. 72,000 $
6 12 1393 غرب تهران عربستان سعودي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 18,206 1,287,196,860 Rls. 50,066 $
7 12 1393 غرب تهران عربستان سعودي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 2,049 85,469,496 Rls. 3,074 $
8 12 1393 غرب تهران عربستان سعودي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,000 27,804,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
38,410,078,722 ريال
مجموع کل
1,481,744 دلار
[1]