آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران عمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,605 8,489,999,827 Rls. 316,986 $
2 12 1393 غرب تهران عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 98,180 4,335,950,700 Rls. 169,168 $
3 12 1393 غرب تهران عمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 122,000 3,936,000,600 Rls. 153,702 $
4 12 1393 غرب تهران عمان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 93,385 3,929,321,585 Rls. 154,085 $
5 12 1393 غرب تهران عمان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 16,600 2,817,497,385 Rls. 110,003 $
6 12 1393 غرب تهران عمان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 54,055 2,514,929,680 Rls. 97,327 $
7 12 1393 غرب تهران عمان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 24,062 2,454,420,248 Rls. 96,248 $
8 12 1393 غرب تهران عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,020 2,170,951,132 Rls. 85,132 $
9 12 1393 غرب تهران عمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 33,950 1,858,914,760 Rls. 69,630 $
10 12 1393 غرب تهران عمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 8,383 1,595,790,834 Rls. 59,567 $
11 12 1393 غرب تهران عمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,597 1,504,764,622 Rls. 56,503 $
12 12 1393 غرب تهران عمان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 29,810 1,475,541,342 Rls. 53,658 $
13 12 1393 غرب تهران عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 11,450 1,442,688,000 Rls. 53,957 $
14 12 1393 غرب تهران عمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,100 1,279,586,700 Rls. 49,770 $
15 12 1393 غرب تهران عمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 13,525 1,212,063,885 Rls. 47,322 $
16 12 1393 غرب تهران عمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,918 922,764,816 Rls. 34,089 $
17 12 1393 غرب تهران عمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,558 843,002,900 Rls. 31,300 $
18 12 1393 غرب تهران عمان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,440 662,759,820 Rls. 25,876 $
19 12 1393 غرب تهران عمان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 21,320 587,577,468 Rls. 23,026 $
20 12 1393 غرب تهران عمان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 2,300 516,249,240 Rls. 19,370 $
21 12 1393 غرب تهران عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,319 468,739,356 Rls. 18,114 $
22 12 1393 غرب تهران عمان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 8,158 457,419,680 Rls. 17,702 $
23 12 1393 غرب تهران عمان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 9,450 309,162,420 Rls. 11,340 $
24 12 1393 غرب تهران عمان 34011150 صابون رختشويي 9,984 230,060,925 Rls. 8,982 $
25 12 1393 غرب تهران عمان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 11,000 183,075,750 Rls. 7,148 $
26 12 1393 غرب تهران عمان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 600 98,146,800 Rls. 3,600 $
27 12 1393 غرب تهران عمان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 550 76,461,000 Rls. 2,750 $
28 12 1393 غرب تهران عمان 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 380 75,480,000 Rls. 2,960 $
29 12 1393 غرب تهران عمان 40059100 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار 1,150 73,312,500 Rls. 2,875 $
30 12 1393 غرب تهران عمان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,650 25,605,000 Rls. 999 $
31 12 1393 غرب تهران عمان 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 700 23,396,100 Rls. 910 $
32 12 1393 غرب تهران عمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 220 17,993,580 Rls. 660 $
33 12 1393 غرب تهران عمان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 580 15,590,400 Rls. 580 $
34 12 1393 غرب تهران عمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 300 8,226,000 Rls. 300 $
35 12 1393 غرب تهران عمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 68 5,244,840 Rls. 204 $
مجموع کل
46,618,689,895 ريال
مجموع کل
1,785,844 دلار
[1]