آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 346,411 148,136,600,090 Rls. 5,607,518 $
2 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 443,750 21,668,166,010 Rls. 811,175 $
3 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 56,000 19,505,700,540 Rls. 738,861 $
4 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 307,265 14,584,780,836 Rls. 553,063 $
5 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 183,600 12,159,471,000 Rls. 458,676 $
6 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 70,480 10,434,828,560 Rls. 398,804 $
7 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 40,750 8,357,585,625 Rls. 305,625 $
8 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 19,559 5,672,846,157 Rls. 215,109 $
9 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 61,395 4,276,441,785 Rls. 157,791 $
10 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 20,000 4,144,350,000 Rls. 150,000 $
11 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 20,000 4,082,080,000 Rls. 160,000 $
12 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,045,590,000 Rls. 158,000 $
13 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 86,575 3,141,169,185 Rls. 121,035 $
14 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 40,050 3,114,384,300 Rls. 120,150 $
15 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 35,587 2,493,572,528 Rls. 90,993 $
16 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 60,000 2,232,672,540 Rls. 83,580 $
17 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 16,040 2,160,026,600 Rls. 80,200 $
18 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 229,465 2,152,056,475 Rls. 82,998 $
19 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 64,120 1,729,695,400 Rls. 64,120 $
20 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 20,480 1,664,808,720 Rls. 61,440 $
21 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,229 1,296,758,083 Rls. 48,632 $
22 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 19,300 1,154,531,200 Rls. 44,680 $
23 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 17,880 1,132,397,406 Rls. 44,406 $
24 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23,694 1,097,662,740 Rls. 42,694 $
25 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,160 1,072,995,840 Rls. 40,320 $
26 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 986,938,158 Rls. 37,717 $
27 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 40,000 868,666,000 Rls. 34,000 $
28 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 4,200 861,924,000 Rls. 31,000 $
29 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 11,016 843,318,864 Rls. 33,048 $
30 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 17,100 641,047,588 Rls. 24,419 $
31 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,460 603,602,820 Rls. 22,140 $
32 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,870 592,658,220 Rls. 23,359 $
33 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 65,202 409,735,032 Rls. 15,432 $
34 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 1,300 281,559,200 Rls. 10,400 $
35 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 18,500 200,776,800 Rls. 7,770 $
36 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 1,900 196,838,860 Rls. 7,220 $
37 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 2,880 132,736,320 Rls. 5,184 $
38 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 19,000 119,825,098 Rls. 4,426 $
39 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 160 6,362,640 Rls. 240 $
40 12 1393 غرب تهران فدراسيون روسيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 160 528,280 Rls. 20 $
مجموع کل
288,257,689,499 ريال
مجموع کل
10,896,246 دلار
[1]