آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 75,305 80,018,423,437 Rls. 3,008,968 $
2 12 1393 غرب تهران فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35,727 58,534,575,236 Rls. 2,281,109 $
3 12 1393 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1,248,892 28,692,424,235 Rls. 1,077,229 $
4 12 1393 غرب تهران فرانسه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 51,308 14,678,715,000 Rls. 575,428 $
5 12 1393 غرب تهران فرانسه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 103,425 12,271,398,795 Rls. 465,384 $
6 12 1393 غرب تهران فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 11,816 9,076,460,400 Rls. 354,120 $
7 12 1393 غرب تهران فرانسه 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,500 4,551,300,000 Rls. 177,820 $
8 12 1393 غرب تهران فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,078 3,312,262,800 Rls. 129,229 $
9 12 1393 غرب تهران فرانسه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,338 2,889,050,148 Rls. 108,399 $
10 12 1393 غرب تهران فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 49,037 2,726,603,900 Rls. 102,915 $
11 12 1393 غرب تهران فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,320 2,602,571,200 Rls. 93,082 $
12 12 1393 غرب تهران فرانسه 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 10,704 2,091,009,312 Rls. 78,456 $
13 12 1393 غرب تهران فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 31,048 2,034,946,637 Rls. 74,834 $
14 12 1393 غرب تهران فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,000 1,937,559,104 Rls. 72,826 $
15 12 1393 غرب تهران فرانسه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,710 1,598,915,920 Rls. 58,800 $
16 12 1393 غرب تهران فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,729 1,514,422,829 Rls. 56,624 $
17 12 1393 غرب تهران فرانسه 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 24,953 1,342,424,951 Rls. 50,616 $
18 12 1393 غرب تهران فرانسه 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 5,000 964,530,000 Rls. 35,000 $
19 12 1393 غرب تهران فرانسه 98870316 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 56 درصد وبيشتربه استثناي لاستيك 1,631 701,204,668 Rls. 25,287 $
20 12 1393 غرب تهران فرانسه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 10,380 528,865,152 Rls. 19,741 $
21 12 1393 غرب تهران فرانسه 13019010 باريچه 500 402,240,000 Rls. 15,000 $
22 12 1393 غرب تهران فرانسه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 6,700 259,692,000 Rls. 10,050 $
23 12 1393 غرب تهران فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 950 245,901,885 Rls. 9,195 $
24 12 1393 غرب تهران فرانسه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 500 102,610,200 Rls. 3,850 $
25 12 1393 غرب تهران فرانسه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 1 79,956,000 Rls. 3,000 $
26 12 1393 غرب تهران فرانسه 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 3,340 77,130,000 Rls. 3,000 $
27 12 1393 غرب تهران فرانسه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,440 72,012,360 Rls. 2,590 $
مجموع کل
233,307,206,169 ريال
مجموع کل
8,892,552 دلار
[1]