آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 115,800 209,452,963,424 Rls. 7,817,247 $
2 12 1393 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 74,990 32,301,909,585 Rls. 1,237,335 $
3 12 1393 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 121,478 32,273,262,711 Rls. 1,192,656 $
4 12 1393 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 85,052 24,620,034,791 Rls. 935,338 $
5 12 1393 غرب تهران لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 16,200 3,682,680,900 Rls. 144,300 $
6 12 1393 غرب تهران لبنان 70193910 پشم شيشه 4,980 3,370,588,500 Rls. 124,500 $
7 12 1393 غرب تهران لبنان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 43,600 2,385,687,780 Rls. 91,560 $
8 12 1393 غرب تهران لبنان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 32,402 2,209,966,177 Rls. 81,859 $
9 12 1393 غرب تهران لبنان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 38,110 1,825,529,985 Rls. 68,656 $
10 12 1393 غرب تهران لبنان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 9,010 1,698,664,310 Rls. 63,070 $
11 12 1393 غرب تهران لبنان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 22,360 1,696,104,240 Rls. 66,480 $
12 12 1393 غرب تهران لبنان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 19,497 1,597,653,723 Rls. 58,491 $
13 12 1393 غرب تهران لبنان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 35,280 1,581,362,400 Rls. 58,200 $
14 12 1393 غرب تهران لبنان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 9,400 1,409,497,100 Rls. 51,700 $
15 12 1393 غرب تهران لبنان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,300 1,346,069,560 Rls. 49,720 $
16 12 1393 غرب تهران لبنان 39241010 ظروف ملامين 13,300 980,361,200 Rls. 36,400 $
17 12 1393 غرب تهران لبنان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 7,600 805,934,400 Rls. 30,400 $
18 12 1393 غرب تهران لبنان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 9,146 786,957,964 Rls. 29,068 $
19 12 1393 غرب تهران لبنان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 14,050 778,235,682 Rls. 29,463 $
20 12 1393 غرب تهران لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,000 754,124,000 Rls. 28,000 $
21 12 1393 غرب تهران لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,570 718,851,600 Rls. 25,710 $
22 12 1393 غرب تهران لبنان 27101910 روغن موتور 16,000 570,336,000 Rls. 20,800 $
23 12 1393 غرب تهران لبنان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 5,851 549,094,586 Rls. 20,282 $
24 12 1393 غرب تهران لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 3,032 459,211,301 Rls. 16,699 $
25 12 1393 غرب تهران لبنان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 7,680 439,697,664 Rls. 16,128 $
26 12 1393 غرب تهران لبنان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 3,592 334,843,040 Rls. 13,160 $
27 12 1393 غرب تهران لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 6,000 323,828,224 Rls. 11,776 $
28 12 1393 غرب تهران لبنان 22060000 ساير نوشابهکهايکتخميرشده (مثلاً،شرابکسيب (Cidre)، شراب گلابي (Perry). هيدرومل (Hydromel)؛ مخلوط نوشابهکهايک تخميرشده و مخلوط نوشابهکهاي تخمير شده و نوشابهکهاي غيرالكلي،كه درجاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,592 311,838,660 Rls. 11,340 $
29 12 1393 غرب تهران لبنان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,280 264,668,488 Rls. 10,402 $
30 12 1393 غرب تهران لبنان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 13,680 220,305,420 Rls. 8,604 $
31 12 1393 غرب تهران لبنان 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 500 153,751,800 Rls. 5,700 $
32 12 1393 غرب تهران لبنان 42050092 ساير اشياء ساخته شده از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده غيرمذكور در جاي ديگر 200 151,054,400 Rls. 5,600 $
33 12 1393 غرب تهران لبنان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 3,990 144,542,747 Rls. 5,339 $
34 12 1393 غرب تهران لبنان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,800 97,462,800 Rls. 3,600 $
35 12 1393 غرب تهران لبنان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,200 97,106,400 Rls. 3,600 $
36 12 1393 غرب تهران لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,334 81,091,035 Rls. 3,164 $
37 12 1393 غرب تهران لبنان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,020 49,706,028 Rls. 1,836 $
38 12 1393 غرب تهران لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 800 45,915,808 Rls. 1,696 $
39 12 1393 غرب تهران لبنان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 50 32,319,600 Rls. 1,200 $
40 12 1393 غرب تهران لبنان 27101920 روغن صنعتي 1,600 31,368,480 Rls. 1,144 $
41 12 1393 غرب تهران لبنان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 606 21,963,420 Rls. 801 $
42 12 1393 غرب تهران لبنان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 100 4,802,940 Rls. 180 $
43 12 1393 غرب تهران لبنان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 130 3,501,290 Rls. 130 $
44 12 1393 غرب تهران لبنان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 20 320,196 Rls. 12 $
مجموع کل
330,665,170,359 ريال
مجموع کل
12,383,346 دلار
[1]