آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 197,648 311,449,710,424 Rls. 11,690,050 $
2 12 1393 غرب تهران لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 9,052,873,200 Rls. 333,900 $
3 12 1393 غرب تهران لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 53,000 1,837,157,400 Rls. 68,900 $
4 12 1393 غرب تهران لهستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 18,445 1,749,392,696 Rls. 65,300 $
5 12 1393 غرب تهران لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 32,300 899,832,000 Rls. 32,300 $
6 12 1393 غرب تهران لهستان 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 1,226 516,448,616 Rls. 19,076 $
7 12 1393 غرب تهران لهستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 452,404,000 Rls. 17,000 $
8 12 1393 غرب تهران لهستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,444 248,735,840 Rls. 9,626 $
9 12 1393 غرب تهران لهستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,053 234,420,480 Rls. 9,072 $
10 12 1393 غرب تهران لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,822 223,671,040 Rls. 8,656 $
11 12 1393 غرب تهران لهستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,545 119,768,400 Rls. 4,635 $
12 12 1393 غرب تهران لهستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 95,608,000 Rls. 3,700 $
13 12 1393 غرب تهران لهستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 245 28,475,680 Rls. 1,102 $
14 12 1393 غرب تهران لهستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 350 20,801,200 Rls. 805 $
15 12 1393 غرب تهران لهستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 121 12,506,560 Rls. 484 $
16 12 1393 غرب تهران لهستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 150 11,628,000 Rls. 450 $
17 12 1393 غرب تهران لهستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 264 9,793,360 Rls. 379 $
18 12 1393 غرب تهران لهستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 84 3,901,840 Rls. 151 $
مجموع کل
326,967,128,736 ريال
مجموع کل
12,265,586 دلار
[1]