آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران مصر 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 181,157 41,411,381,046 Rls. 1,589,644 $
2 12 1393 غرب تهران مصر 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 18,089 5,636,752,566 Rls. 207,707 $
3 12 1393 غرب تهران مصر 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 36,300 1,104,113,746 Rls. 41,850 $
4 12 1393 غرب تهران مصر 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 8,100 352,580,850 Rls. 13,766 $
5 12 1393 غرب تهران مصر 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 770 128,178,630 Rls. 5,004 $
6 12 1393 غرب تهران مصر 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 780 44,655,120 Rls. 1,743 $
مجموع کل
48,677,661,958 ريال
مجموع کل
1,859,714 دلار
[1]