آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 2,425,740 450,788,424,326 Rls. 16,950,106 $
2 12 1393 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 232,600 116,302,206,810 Rls. 4,194,950 $
3 12 1393 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 971,666 69,191,044,708 Rls. 2,598,945 $
4 12 1393 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 802,888 58,246,637,624 Rls. 2,220,534 $
5 12 1393 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 139,750 44,788,461,080 Rls. 1,628,072 $
6 12 1393 غرب تهران هند 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 17,890 9,210,700,234 Rls. 345,190 $
7 12 1393 غرب تهران هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,000 7,717,193,370 Rls. 301,300 $
8 12 1393 غرب تهران هند 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 191,600 6,885,681,992 Rls. 267,773 $
9 12 1393 غرب تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 223,200 6,111,070,200 Rls. 223,172 $
10 12 1393 غرب تهران هند 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 9,350 5,896,340,655 Rls. 220,845 $
11 12 1393 غرب تهران هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 49,493 2,830,718,820 Rls. 106,410 $
12 12 1393 غرب تهران هند 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 30,792 2,201,249,700 Rls. 80,060 $
13 12 1393 غرب تهران هند 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 9,588 1,779,881,078 Rls. 66,851 $
14 12 1393 غرب تهران هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 55,840 1,692,694,980 Rls. 65,838 $
15 12 1393 غرب تهران هند 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 18,085 1,335,436,800 Rls. 49,800 $
16 12 1393 غرب تهران هند 72029920 فروفسفوردا را ي بيش ا ز 15% وزني فسفر 143,752 1,200,121,076 Rls. 46,289 $
17 12 1393 غرب تهران هند 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 9,000 760,053,630 Rls. 29,785 $
18 12 1393 غرب تهران هند 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 60,445 725,733,022 Rls. 26,664 $
19 12 1393 غرب تهران هند 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 25,780 660,096,900 Rls. 25,772 $
20 12 1393 غرب تهران هند 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,800 528,276,000 Rls. 19,000 $
21 12 1393 غرب تهران هند 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 16,000 415,635,000 Rls. 15,000 $
22 12 1393 غرب تهران هند 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 550 384,563,800 Rls. 14,883 $
23 12 1393 غرب تهران هند 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 3,480 371,650,080 Rls. 13,920 $
24 12 1393 غرب تهران هند 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 960 240,291,000 Rls. 9,000 $
25 12 1393 غرب تهران هند 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 3,350 156,786,030 Rls. 5,992 $
26 12 1393 غرب تهران هند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 150 12,014,550 Rls. 450 $
27 12 1393 غرب تهران هند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 28 4,111,646 Rls. 154 $
مجموع کل
790,437,075,111 ريال
مجموع کل
29,526,754 دلار
[1]