آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 10,822,855 1,197,071,172,828 Rls. 44,819,740 $
2 12 1393 غرب تهران پاکستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 426,574 445,998,485,327 Rls. 16,522,418 $
3 12 1393 غرب تهران پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,733,960 254,687,523,329 Rls. 9,588,591 $
4 12 1393 غرب تهران پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 147,884 214,359,602,141 Rls. 8,392,774 $
5 12 1393 غرب تهران پاکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,910,015 135,050,202,456 Rls. 4,911,985 $
6 12 1393 غرب تهران پاکستان 27132000 قيرنفت 8,810,284 124,283,314,648 Rls. 4,684,996 $
7 12 1393 غرب تهران پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,481,999 119,705,937,243 Rls. 4,445,399 $
8 12 1393 غرب تهران پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,085,284 114,860,320,644 Rls. 4,340,841 $
9 12 1393 غرب تهران پاکستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,112,436 89,094,783,108 Rls. 3,337,120 $
10 12 1393 غرب تهران پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,108,616 59,083,847,389 Rls. 2,218,461 $
11 12 1393 غرب تهران پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,710,752 46,324,073,502 Rls. 1,767,665 $
12 12 1393 غرب تهران پاکستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 392,563 42,457,845,525 Rls. 1,570,207 $
13 12 1393 غرب تهران پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 945,000 32,910,119,100 Rls. 1,221,300 $
14 12 1393 غرب تهران پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 344,723 27,355,409,423 Rls. 1,024,717 $
15 12 1393 غرب تهران پاکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 33,550 26,925,668,956 Rls. 1,041,270 $
16 12 1393 غرب تهران پاکستان 27101920 روغن صنعتي 1,155,393 23,714,462,416 Rls. 876,299 $
17 12 1393 غرب تهران پاکستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 345,300 23,673,593,250 Rls. 863,985 $
18 12 1393 غرب تهران پاکستان 27101910 روغن موتور 641,130 22,274,701,638 Rls. 826,813 $
19 12 1393 غرب تهران پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 635,517 13,567,011,080 Rls. 508,445 $
20 12 1393 غرب تهران پاکستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 35,974 12,776,407,051 Rls. 476,514 $
21 12 1393 غرب تهران پاکستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 162,276 10,472,894,965 Rls. 383,757 $
22 12 1393 غرب تهران پاکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 147,420 10,293,186,384 Rls. 383,328 $
23 12 1393 غرب تهران پاکستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 187,107 9,792,133,270 Rls. 369,866 $
24 12 1393 غرب تهران پاکستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 84,125 8,989,138,915 Rls. 336,500 $
25 12 1393 غرب تهران پاکستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 29,970 8,789,459,030 Rls. 329,670 $
26 12 1393 غرب تهران پاکستان 28111990 ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک 215,000 7,156,597,500 Rls. 279,457 $
27 12 1393 غرب تهران پاکستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 65,467 6,225,256,590 Rls. 232,825 $
28 12 1393 غرب تهران پاکستان 33051000 شامپوها 84,328 5,582,285,470 Rls. 210,486 $
29 12 1393 غرب تهران پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 43,585 5,508,732,024 Rls. 209,208 $
30 12 1393 غرب تهران پاکستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 71,592 5,488,098,580 Rls. 205,575 $
31 12 1393 غرب تهران پاکستان 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 5,800 5,483,031,840 Rls. 205,920 $
32 12 1393 غرب تهران پاکستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 121,000 4,763,892,089 Rls. 186,126 $
33 12 1393 غرب تهران پاکستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 44,000 4,490,288,000 Rls. 176,000 $
34 12 1393 غرب تهران پاکستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 158,510 4,450,196,905 Rls. 174,361 $
35 12 1393 غرب تهران پاکستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 148,805 4,295,110,200 Rls. 159,839 $
36 12 1393 غرب تهران پاکستان 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 9,220 4,241,542,500 Rls. 166,335 $
37 12 1393 غرب تهران پاکستان 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 38,845 4,166,140,220 Rls. 155,374 $
38 12 1393 غرب تهران پاکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 53,350 4,148,131,050 Rls. 160,050 $
39 12 1393 غرب تهران پاکستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 55,287 3,987,197,978 Rls. 148,756 $
40 12 1393 غرب تهران پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,480 3,710,330,353 Rls. 138,406 $
41 12 1393 غرب تهران پاکستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 30,862 3,383,837,982 Rls. 123,448 $
42 12 1393 غرب تهران پاکستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 91,317 3,064,659,902 Rls. 120,124 $
43 12 1393 غرب تهران پاکستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 39,841 2,915,117,854 Rls. 109,562 $
44 12 1393 غرب تهران پاکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 148,620 2,764,556,967 Rls. 100,533 $
45 12 1393 غرب تهران پاکستان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,000 2,643,068,312 Rls. 99,356 $
46 12 1393 غرب تهران پاکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 92,180 2,542,831,136 Rls. 96,328 $
47 12 1393 غرب تهران پاکستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 18,345 2,238,416,414 Rls. 83,815 $
48 12 1393 غرب تهران پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 182,960 2,235,835,828 Rls. 82,153 $
49 12 1393 غرب تهران پاکستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 106,400 1,990,133,568 Rls. 76,586 $
50 12 1393 غرب تهران پاکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,300 1,784,896,500 Rls. 69,900 $
51 12 1393 غرب تهران پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,248 1,447,897,494 Rls. 55,243 $
52 12 1393 غرب تهران پاکستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3,748 1,350,008,407 Rls. 49,093 $
53 12 1393 غرب تهران پاکستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 690 1,311,928,856 Rls. 49,112 $
54 12 1393 غرب تهران پاکستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,650 1,264,411,242 Rls. 47,358 $
55 12 1393 غرب تهران پاکستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 45,000 1,202,410,656 Rls. 43,632 $
56 12 1393 غرب تهران پاکستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 5,625 1,155,270,204 Rls. 43,758 $
57 12 1393 غرب تهران پاکستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 41,480 1,140,658,520 Rls. 41,480 $
58 12 1393 غرب تهران پاکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 16,815 1,115,621,442 Rls. 43,719 $
59 12 1393 غرب تهران پاکستان 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 5,440 1,068,648,000 Rls. 42,000 $
60 12 1393 غرب تهران پاکستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 23,000 955,960,500 Rls. 34,500 $
61 12 1393 غرب تهران پاکستان 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 11,836 934,838,016 Rls. 35,508 $
62 12 1393 غرب تهران پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 16,200 784,890,000 Rls. 30,780 $
63 12 1393 غرب تهران پاکستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 18,870 778,245,975 Rls. 28,305 $
64 12 1393 غرب تهران پاکستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,600 737,407,440 Rls. 27,720 $
65 12 1393 غرب تهران پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,612 726,330,594 Rls. 27,764 $
66 12 1393 غرب تهران پاکستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 27,200 715,694,850 Rls. 26,030 $
67 12 1393 غرب تهران پاکستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 4,500 489,250,600 Rls. 19,160 $
68 12 1393 غرب تهران پاکستان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 24,055 477,304,560 Rls. 17,320 $
69 12 1393 غرب تهران پاکستان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 4,284 467,135,615 Rls. 17,135 $
70 12 1393 غرب تهران پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 47,731 324,766,636 Rls. 12,164 $
71 12 1393 غرب تهران پاکستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,500 306,811,800 Rls. 11,800 $
72 12 1393 غرب تهران پاکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,752 262,889,748 Rls. 9,955 $
73 12 1393 غرب تهران پاکستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 6,458 258,177,924 Rls. 9,687 $
74 12 1393 غرب تهران پاکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 19,950 210,783,720 Rls. 7,980 $
75 12 1393 غرب تهران پاکستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 259 201,241,976 Rls. 7,816 $
76 12 1393 غرب تهران پاکستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,800 179,235,000 Rls. 7,000 $
77 12 1393 غرب تهران پاکستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 30,000 164,520,000 Rls. 6,000 $
78 12 1393 غرب تهران پاکستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,520 116,758,800 Rls. 4,559 $
79 12 1393 غرب تهران پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,635 94,528,395 Rls. 3,561 $
80 12 1393 غرب تهران پاکستان 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 525 57,853,156 Rls. 2,100 $
81 12 1393 غرب تهران پاکستان 34011150 صابون رختشويي 1,229 29,426,025 Rls. 1,104 $
82 12 1393 غرب تهران پاکستان 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 400 28,834,920 Rls. 1,080 $
83 12 1393 غرب تهران پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 310 23,747,550 Rls. 930 $
84 12 1393 غرب تهران پاکستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 55 9,396,880 Rls. 368 $
85 12 1393 غرب تهران پاکستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 116 5,304,000 Rls. 208 $
86 12 1393 غرب تهران پاکستان 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 68 2,304,450 Rls. 90 $
مجموع کل
3,194,171,973,330 ريال
مجموع کل
119,779,201 دلار
[1]