آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 16,780 50,184,754,506 Rls. 1,899,047 $
2 12 1393 غرب تهران چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 196,950 38,985,511,596 Rls. 1,464,144 $
3 12 1393 غرب تهران چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,700 28,897,613,690 Rls. 1,132,826 $
4 12 1393 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 52,750 19,694,704,211 Rls. 757,578 $
5 12 1393 غرب تهران چين 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 17,700 11,606,589,280 Rls. 434,720 $
6 12 1393 غرب تهران چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 6,800 9,878,626,178 Rls. 369,486 $
7 12 1393 غرب تهران چين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 123,945 3,238,936,625 Rls. 124,372 $
8 12 1393 غرب تهران چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 27,436 1,296,574,184 Rls. 49,484 $
9 12 1393 غرب تهران چين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,610 1,104,904,280 Rls. 41,360 $
10 12 1393 غرب تهران چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 71,800 913,442,496 Rls. 34,464 $
11 12 1393 غرب تهران چين 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 32,000 861,856,000 Rls. 32,000 $
12 12 1393 غرب تهران چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 23,000 668,274,200 Rls. 25,300 $
13 12 1393 غرب تهران چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,294 638,248,000 Rls. 24,700 $
14 12 1393 غرب تهران چين 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 250 601,717,500 Rls. 22,525 $
15 12 1393 غرب تهران چين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,540 433,391,712 Rls. 16,224 $
16 12 1393 غرب تهران چين 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 4,800 394,848,000 Rls. 14,400 $
17 12 1393 غرب تهران چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,173 338,103,360 Rls. 12,578 $
18 12 1393 غرب تهران چين 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,103 300,201,210 Rls. 11,503 $
19 12 1393 غرب تهران چين 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,252 195,929,460 Rls. 7,644 $
20 12 1393 غرب تهران چين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,750 190,543,875 Rls. 7,125 $
21 12 1393 غرب تهران چين 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,465 166,796,091 Rls. 6,237 $
22 12 1393 غرب تهران چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 337 154,035,950 Rls. 5,650 $
23 12 1393 غرب تهران چين 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 915 151,959,500 Rls. 5,500 $
24 12 1393 غرب تهران چين 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 4,400 143,021,564 Rls. 5,354 $
25 12 1393 غرب تهران چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,640 122,803,856 Rls. 4,592 $
26 12 1393 غرب تهران چين 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,250 120,343,500 Rls. 4,500 $
27 12 1393 غرب تهران چين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,000 106,938,000 Rls. 3,900 $
28 12 1393 غرب تهران چين 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 450 88,893,732 Rls. 3,328 $
29 12 1393 غرب تهران چين 20079100 مركبات 1,865 88,158,015 Rls. 3,440 $
30 12 1393 غرب تهران چين 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 5,300 81,423,900 Rls. 3,177 $
31 12 1393 غرب تهران چين 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 960 51,346,560 Rls. 1,920 $
32 12 1393 غرب تهران چين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1 41,292,250 Rls. 1,536 $
33 12 1393 غرب تهران چين 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 250 40,114,500 Rls. 1,502 $
34 12 1393 غرب تهران چين 84073340 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيشتر از250تا1000سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه دوگانه سوز( بنزين وگاز) 250 38,323,500 Rls. 1,500 $
35 12 1393 غرب تهران چين 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 550 32,646,375 Rls. 1,274 $
36 12 1393 غرب تهران چين 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 140 14,976,080 Rls. 561 $
37 12 1393 غرب تهران چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 5 534,860 Rls. 20 $
مجموع کل
171,868,378,596 ريال
مجموع کل
6,535,470 دلار
[1]