آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 100,759 63,646,392,355 Rls. 2,374,176 $
2 12 1393 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28,605 15,014,457,477 Rls. 587,277 $
3 12 1393 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,750 4,061,271,500 Rls. 150,237 $
4 12 1393 غرب تهران ژاپن 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 3,000 613,176,000 Rls. 23,979 $
5 12 1393 غرب تهران ژاپن 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 17,243 607,981,770 Rls. 22,770 $
6 12 1393 غرب تهران ژاپن 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 6,266 476,075,299 Rls. 17,231 $
7 12 1393 غرب تهران ژاپن 52105900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً... بوزن مترمربع حدا کثر 200 گرم 380 311,767,200 Rls. 11,400 $
8 12 1393 غرب تهران ژاپن 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,408 181,730,037 Rls. 7,100 $
9 12 1393 غرب تهران ژاپن 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 55 135,372,600 Rls. 4,950 $
10 12 1393 غرب تهران ژاپن 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 2,656 116,069,247 Rls. 4,347 $
11 12 1393 غرب تهران ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 360 114,970,500 Rls. 4,500 $
12 12 1393 غرب تهران ژاپن 20029010 رب گوجه فرنگي 2,300 92,919,480 Rls. 3,480 $
13 12 1393 غرب تهران ژاپن 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 701 78,869,763 Rls. 3,081 $
14 12 1393 غرب تهران ژاپن 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 300 31,315,200 Rls. 1,120 $
15 12 1393 غرب تهران ژاپن 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 510 23,453,982 Rls. 918 $
16 12 1393 غرب تهران ژاپن 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 350 18,816,000 Rls. 700 $
17 12 1393 غرب تهران ژاپن 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 150 16,128,000 Rls. 600 $
18 12 1393 غرب تهران ژاپن 39269080 پد پلاستيکي نوا ر کاست تصويري 458 10,168,502 Rls. 398 $
19 12 1393 غرب تهران ژاپن 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 5 4,879,859 Rls. 191 $
20 12 1393 غرب تهران ژاپن 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 10 766,470 Rls. 30 $
مجموع کل
85,556,581,241 ريال
مجموع کل
3,218,485 دلار
[1]