آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران گرجستان 27132000 قيرنفت 4,186,739 49,708,315,422 Rls. 1,871,321 $
2 12 1393 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 30,554 20,798,159,004 Rls. 790,952 $
3 12 1393 غرب تهران گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 2,424,316 13,589,882,790 Rls. 518,105 $
4 12 1393 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 110,900 12,035,893,750 Rls. 451,988 $
5 12 1393 غرب تهران گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 105,549 7,980,252,025 Rls. 304,777 $
6 12 1393 غرب تهران گرجستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 13,050 5,092,442,400 Rls. 185,720 $
7 12 1393 غرب تهران گرجستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 16,800 5,067,216,000 Rls. 184,800 $
8 12 1393 غرب تهران گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 100,165 4,599,320,903 Rls. 171,129 $
9 12 1393 غرب تهران گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 37,455 3,564,708,741 Rls. 139,749 $
10 12 1393 غرب تهران گرجستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 75,427 3,564,366,310 Rls. 134,329 $
11 12 1393 غرب تهران گرجستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 66,252 3,452,038,974 Rls. 131,626 $
12 12 1393 غرب تهران گرجستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 174,615 3,372,662,393 Rls. 127,364 $
13 12 1393 غرب تهران گرجستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 16,300 3,190,236,000 Rls. 114,100 $
14 12 1393 غرب تهران گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 45,206 3,014,969,870 Rls. 110,621 $
15 12 1393 غرب تهران گرجستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 60,750 2,949,821,328 Rls. 109,352 $
16 12 1393 غرب تهران گرجستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 68,400 2,883,001,200 Rls. 110,989 $
17 12 1393 غرب تهران گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 13,700 2,569,161,000 Rls. 95,900 $
18 12 1393 غرب تهران گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 122,546 2,449,602,977 Rls. 91,908 $
19 12 1393 غرب تهران گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 626,358 2,361,955,827 Rls. 91,471 $
20 12 1393 غرب تهران گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 99,602 2,110,171,216 Rls. 79,680 $
21 12 1393 غرب تهران گرجستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 20,560 1,883,044,672 Rls. 68,988 $
22 12 1393 غرب تهران گرجستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 27,200 1,689,009,600 Rls. 62,560 $
23 12 1393 غرب تهران گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 196,588 1,664,108,819 Rls. 64,319 $
24 12 1393 غرب تهران گرجستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 219,986 1,453,697,955 Rls. 56,415 $
25 12 1393 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 19,915 1,333,659,780 Rls. 49,782 $
26 12 1393 غرب تهران گرجستان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 32,280 1,236,745,750 Rls. 48,093 $
27 12 1393 غرب تهران گرجستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 42,200 1,148,063,213 Rls. 43,171 $
28 12 1393 غرب تهران گرجستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 13,920 1,126,434,240 Rls. 41,760 $
29 12 1393 غرب تهران گرجستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 5,880 1,103,746,560 Rls. 41,160 $
30 12 1393 غرب تهران گرجستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 43,200 1,036,538,370 Rls. 38,880 $
31 12 1393 غرب تهران گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,696 972,577,080 Rls. 38,088 $
32 12 1393 غرب تهران گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,050 885,598,560 Rls. 34,905 $
33 12 1393 غرب تهران گرجستان 69091100 ا شياءسرا ميکي برا ي مصرف آزمايشگاهي از چيني. 5,750 792,292,500 Rls. 28,750 $
34 12 1393 غرب تهران گرجستان 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 12,430 725,991,047 Rls. 28,340 $
35 12 1393 غرب تهران گرجستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,168 717,275,265 Rls. 27,015 $
36 12 1393 غرب تهران گرجستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,500 715,372,000 Rls. 27,976 $
37 12 1393 غرب تهران گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 16,015 677,434,065 Rls. 26,565 $
38 12 1393 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 32,100 590,523,570 Rls. 22,387 $
39 12 1393 غرب تهران گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 22,500 540,938,250 Rls. 20,250 $
40 12 1393 غرب تهران گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,600 537,348,400 Rls. 19,600 $
41 12 1393 غرب تهران گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 4,955 528,242,640 Rls. 19,820 $
42 12 1393 غرب تهران گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,570 481,055,850 Rls. 18,806 $
43 12 1393 غرب تهران گرجستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 11,296 452,387,856 Rls. 16,944 $
44 12 1393 غرب تهران گرجستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 295 381,902,976 Rls. 14,976 $
45 12 1393 غرب تهران گرجستان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 1,150 380,300,400 Rls. 13,800 $
46 12 1393 غرب تهران گرجستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 8,300 343,097,100 Rls. 12,450 $
47 12 1393 غرب تهران گرجستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,990 306,491,850 Rls. 11,958 $
48 12 1393 غرب تهران گرجستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 7,352 297,179,100 Rls. 11,028 $
49 12 1393 غرب تهران گرجستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 6,060 278,154,000 Rls. 10,908 $
50 12 1393 غرب تهران گرجستان 85086000 ساير جارومكنده 1,680 275,410,800 Rls. 10,800 $
51 12 1393 غرب تهران گرجستان 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 3,440 263,160,000 Rls. 10,320 $
52 12 1393 غرب تهران گرجستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,600 254,754,990 Rls. 9,990 $
53 12 1393 غرب تهران گرجستان 29153400 استات ايزوبوتيل 5,030 243,999,060 Rls. 9,155 $
54 12 1393 غرب تهران گرجستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 19,384 228,919,040 Rls. 8,960 $
55 12 1393 غرب تهران گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 10,224 226,713,816 Rls. 8,154 $
56 12 1393 غرب تهران گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 7,920 226,531,920 Rls. 8,102 $
57 12 1393 غرب تهران گرجستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,630 213,392,070 Rls. 8,331 $
58 12 1393 غرب تهران گرجستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 5,190 208,560,150 Rls. 7,785 $
59 12 1393 غرب تهران گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 8,652 207,680,031 Rls. 7,858 $
60 12 1393 غرب تهران گرجستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,520 189,136,988 Rls. 7,117 $
61 12 1393 غرب تهران گرجستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 45,150 182,797,370 Rls. 6,882 $
62 12 1393 غرب تهران گرجستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 120 180,805,020 Rls. 6,820 $
63 12 1393 غرب تهران گرجستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 43,800 177,119,606 Rls. 6,686 $
64 12 1393 غرب تهران گرجستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 720 176,262,912 Rls. 6,912 $
65 12 1393 غرب تهران گرجستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,042 139,101,790 Rls. 5,210 $
66 12 1393 غرب تهران گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,780 127,607,004 Rls. 5,004 $
67 12 1393 غرب تهران گرجستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 2,082 125,157,240 Rls. 4,886 $
68 12 1393 غرب تهران گرجستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 3,548 113,484,216 Rls. 4,258 $
69 12 1393 غرب تهران گرجستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 3,206 107,159,280 Rls. 4,168 $
70 12 1393 غرب تهران گرجستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,550 99,963,920 Rls. 3,920 $
71 12 1393 غرب تهران گرجستان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 23,600 98,179,776 Rls. 3,752 $
72 12 1393 غرب تهران گرجستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 1,000 63,748,800 Rls. 2,280 $
73 12 1393 غرب تهران گرجستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,000 49,498,200 Rls. 1,800 $
74 12 1393 غرب تهران گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,118 48,315,780 Rls. 1,783 $
75 12 1393 غرب تهران گرجستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 1,240 42,778,800 Rls. 1,530 $
76 12 1393 غرب تهران گرجستان 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 280 24,734,430 Rls. 966 $
77 12 1393 غرب تهران گرجستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 2,560 16,900,650 Rls. 646 $
78 12 1393 غرب تهران گرجستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 200 15,991,200 Rls. 600 $
79 12 1393 غرب تهران گرجستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 380 14,535,570 Rls. 570 $
80 12 1393 غرب تهران گرجستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 304 12,749,760 Rls. 456 $
81 12 1393 غرب تهران گرجستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 306 9,010,176 Rls. 336 $
82 12 1393 غرب تهران گرجستان 84238100 ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم 100 6,663,000 Rls. 250 $
83 12 1393 غرب تهران گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 47,000 6,426,780 Rls. 235 $
84 12 1393 غرب تهران گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 2,400 5,117,184 Rls. 192 $
85 12 1393 غرب تهران گرجستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 50 5,100,200 Rls. 200 $
86 12 1393 غرب تهران گرجستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 44 3,370,620 Rls. 132 $
87 12 1393 غرب تهران گرجستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 1,255 3,355,200 Rls. 120 $
88 12 1393 غرب تهران گرجستان 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 9 1,147,545 Rls. 45 $
مجموع کل
183,028,730,492 ريال
مجموع کل
6,902,786 دلار
[1]