آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 71131990 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاءآنهاازفلزات گرانبها(غيرازنقره )غير مذكور درجاي ديگر 779 637,962,916,568 Rls. 23,976,952 $
2 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31,488 156,614,608,691 Rls. 5,841,422 $
3 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 5,230 6,470,981,115 Rls. 242,831 $
4 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 1,476 6,304,744,160 Rls. 236,160 $
5 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 283 5,853,847,608 Rls. 219,270 $
6 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 23,880 5,432,345,049 Rls. 204,987 $
7 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,310 3,229,034,760 Rls. 120,680 $
8 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 72 2,985,851,160 Rls. 112,500 $
9 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,587 2,508,688,174 Rls. 94,852 $
10 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,053 2,177,030,579 Rls. 84,892 $
11 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,989 1,223,195,384 Rls. 45,856 $
12 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 5,720 1,158,102,550 Rls. 43,700 $
13 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 20 846,705,600 Rls. 31,200 $
14 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,016 827,301,270 Rls. 30,480 $
15 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 2,050 554,541,768 Rls. 21,276 $
16 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,147 458,957,550 Rls. 16,950 $
17 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 529 422,332,440 Rls. 15,870 $
18 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 2,244 378,103,859 Rls. 14,486 $
19 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181020 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، فيروزه کكوب، صنايع دستي 154 369,826,380 Rls. 13,860 $
20 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3,343 272,751,498 Rls. 10,029 $
21 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 260 248,536,418 Rls. 9,334 $
22 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44219020 صنايع دستي چوبي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم به جز رخت آويز وخلال چوب كبريت 643 230,126,296 Rls. 8,632 $
23 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 530 228,286,575 Rls. 8,745 $
24 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 90 221,146,958 Rls. 8,042 $
25 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 630 202,751,624 Rls. 7,528 $
26 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,689 199,171,536 Rls. 7,710 $
27 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,906 181,184,334 Rls. 6,718 $
28 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57050010 --- جاجيم 160 140,632,800 Rls. 5,280 $
29 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 400 86,298,840 Rls. 3,180 $
30 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 348 83,759,076 Rls. 3,132 $
31 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 290 46,330,980 Rls. 1,740 $
32 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 929 43,881,950 Rls. 1,625 $
33 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 808 43,750,497 Rls. 1,634 $
34 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 370 40,785,840 Rls. 1,480 $
35 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 322 37,601,560 Rls. 1,392 $
36 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87149690 اجزاء وقطعات ركاب وپنجه ركاب براي دوچرخه به جزقام 300 33,250,800 Rls. 1,200 $
37 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 142 31,477,424 Rls. 1,136 $
38 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 47 31,296,125 Rls. 1,175 $
39 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 700 30,864,960 Rls. 1,120 $
40 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 140 28,008,750 Rls. 1,050 $
41 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 820 24,040,104 Rls. 902 $
42 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 570 15,708,060 Rls. 570 $
43 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 11 13,983,375 Rls. 525 $
44 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 249 10,913,160 Rls. 398 $
45 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134220 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0،00005 بدون تزئين ،صنايع دستي 132 8,934,090 Rls. 330 $
46 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 330 8,814,651 Rls. 327 $
47 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 48 7,980,192 Rls. 288 $
48 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 35 7,598,640 Rls. 280 $
49 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20 4,884,840 Rls. 180 $
50 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08102000 تمشک ,توت کوهي ,توت درختي و توت تمشکي ,تازه 40 3,870,720 Rls. 144 $
51 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30 2,849,490 Rls. 105 $
52 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 38 720,441 Rls. 27 $
مجموع کل
838,351,307,269 ريال
مجموع کل
31,464,182 دلار
[1]