آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,975 104,830,697,321 Rls. 3,858,788 $
2 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 480 1,087,772,213 Rls. 39,257 $
3 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 74181020 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، فيروزه کكوب، صنايع دستي 450 1,080,297,000 Rls. 40,500 $
4 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 277 230,261,790 Rls. 8,310 $
5 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 44219020 صنايع دستي چوبي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم به جز رخت آويز وخلال چوب كبريت 630 208,137,222 Rls. 7,803 $
6 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 308 70,167,531 Rls. 2,539 $
7 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 223 37,684,240 Rls. 1,360 $
8 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 140 17,071,360 Rls. 640 $
9 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 100 8,002,200 Rls. 300 $
10 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 100 1,920,528 Rls. 72 $
11 12 1393 فرودگاه اصفهان قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 122 962,325 Rls. 35 $
مجموع کل
107,572,973,730 ريال
مجموع کل
3,959,604 دلار
[1]