آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 5,538,486 266,032,110,949 Rls. 10,109,861 $
2 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 90051000 دوربين دوچشمي 3,250 152,154,609,600 Rls. 5,472,400 $
3 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 6,281,462 91,899,812,499 Rls. 3,483,997 $
4 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 418,793 11,355,070,591 Rls. 425,777 $
5 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 165,579 6,916,026,758 Rls. 253,114 $
6 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 586,357 4,337,168,980 Rls. 164,304 $
7 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 43,470 3,529,639,080 Rls. 130,410 $
8 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 31,963 2,800,845,002 Rls. 104,828 $
9 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 132,112 2,507,002,037 Rls. 92,317 $
10 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 41,552 1,969,537,694 Rls. 73,547 $
11 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 22,931 1,961,804,910 Rls. 73,229 $
12 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 25,838 1,064,578,666 Rls. 39,491 $
13 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 25,680 999,058,320 Rls. 37,008 $
14 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 19,042 782,390,903 Rls. 30,575 $
15 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 8,187 673,600,069 Rls. 24,559 $
16 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,148 553,741,650 Rls. 20,790 $
17 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,100 326,538,660 Rls. 12,334 $
18 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,356 290,055,150 Rls. 10,890 $
19 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 8,109 269,636,279 Rls. 9,731 $
20 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 9,000 219,817,800 Rls. 8,100 $
21 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 12,960 162,787,563 Rls. 6,220 $
22 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 1,120 108,619,280 Rls. 3,920 $
23 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 337 25,876,545 Rls. 1,011 $
24 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 200 20,624,250 Rls. 750 $
25 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 216 11,064,816 Rls. 432 $
مجموع کل
550,972,018,051 ريال
مجموع کل
20,589,594 دلار
[1]