آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,128 21,438,880,039 Rls. 785,790 $
2 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,675 19,321,555,090 Rls. 738,080 $
3 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 47,480 10,573,789,715 Rls. 399,800 $
4 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,697 10,178,581,974 Rls. 387,506 $
5 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 8,519 4,836,221,836 Rls. 182,744 $
6 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,335 3,641,033,495 Rls. 135,769 $
7 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 10,813 3,084,663,465 Rls. 118,871 $
8 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 49 2,187,908,635 Rls. 82,428 $
9 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,805 2,171,201,983 Rls. 79,433 $
10 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 20,660 1,692,196,890 Rls. 61,980 $
11 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,490 1,520,176,817 Rls. 57,732 $
12 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08091000 زردآلو ,تازه 36,195 1,484,854,923 Rls. 57,904 $
13 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,785 1,442,098,316 Rls. 54,297 $
14 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 1,244 1,397,836,969 Rls. 50,541 $
15 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 82,755 1,331,742,415 Rls. 50,534 $
16 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 223 1,235,237,334 Rls. 45,474 $
17 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 2,565 1,209,823,650 Rls. 46,170 $
18 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 2,127 1,171,768,285 Rls. 44,703 $
19 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,650 1,098,259,945 Rls. 41,241 $
20 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 415 668,124,478 Rls. 24,182 $
21 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,640 594,788,880 Rls. 23,240 $
22 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 5,795 489,859,175 Rls. 18,543 $
23 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,223 475,348,055 Rls. 17,947 $
24 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 7,762 444,992,141 Rls. 17,123 $
25 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 903 370,359,024 Rls. 14,448 $
26 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 4,301 344,618,397 Rls. 12,903 $
27 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 24 224,614,680 Rls. 8,050 $
28 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,951 218,721,354 Rls. 7,985 $
29 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,520 201,170,700 Rls. 7,560 $
30 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 4,623 171,101,215 Rls. 6,347 $
31 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09109911 اويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 408 158,140,800 Rls. 6,120 $
32 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10,038 157,637,325 Rls. 6,023 $
33 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08081000 سيب , تازه 13,208 144,634,679 Rls. 5,545 $
34 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 3,880 141,928,889 Rls. 5,452 $
35 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 690 133,986,810 Rls. 5,037 $
36 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,378 123,658,977 Rls. 4,629 $
37 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3 119,754,585 Rls. 4,677 $
38 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 54 95,947,680 Rls. 3,760 $
39 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,900 71,803,368 Rls. 2,808 $
40 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 897 68,580,684 Rls. 2,691 $
41 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 15 65,635,200 Rls. 2,400 $
42 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 872 58,746,493 Rls. 2,218 $
43 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 573 56,644,991 Rls. 2,075 $
44 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 3,436 53,282,080 Rls. 2,062 $
45 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 84 52,988,285 Rls. 1,900 $
46 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 350 42,327,963 Rls. 1,575 $
47 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08109010 انار تازه 1,878 41,119,540 Rls. 1,540 $
48 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 432 41,061,420 Rls. 1,490 $
49 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 03061700 ساير انواع ميگو. 306 37,757,340 Rls. 1,377 $
50 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,365 35,528,928 Rls. 1,311 $
51 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,006 30,433,531 Rls. 1,185 $
52 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 40170010 ا بونيت ولگانيزه به شکل توده 0لوح 0ورق يانوا ر0قلم پروفيله يا لوله آخال گرد وخرده ريزازكائوچوي سفت شده 377 30,299,490 Rls. 1,131 $
53 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 04031090 ک ک ک ماست 820 27,292,308 Rls. 989 $
54 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 300 23,555,232 Rls. 864 $
55 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 75 18,083,250 Rls. 675 $
56 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 1,180 16,563,342 Rls. 637 $
57 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 370 11,685,888 Rls. 444 $
58 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 126 8,683,035 Rls. 315 $
59 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 100 8,002,200 Rls. 300 $
60 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08107000 خرمالوها 322 5,336,600 Rls. 200 $
61 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08132000 آلو ,خشک کرده 72 4,051,026 Rls. 147 $
62 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 50 3,437,375 Rls. 125 $
63 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 68 2,902,807 Rls. 109 $
64 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 156 2,590,452 Rls. 94 $
65 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 891 2,505,958 Rls. 98 $
66 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 150 1,921,176 Rls. 72 $
67 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 90 1,353,821 Rls. 49 $
68 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16 832,032 Rls. 32 $
مجموع کل
97,122,225,435 ريال
مجموع کل
3,651,481 دلار
[1]