آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 1,227,886 20,725,542,947 Rls. 787,362 $
2 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 52,503 10,813,227,112 Rls. 419,887 $
3 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 166,938 7,954,187,048 Rls. 302,062 $
4 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 44,758 5,376,621,588 Rls. 201,252 $
5 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 57,855 3,646,860,119 Rls. 139,157 $
6 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,516,088,000 Rls. 56,000 $
7 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 20,904 1,006,258,861 Rls. 37,627 $
8 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 08091000 زردآلو ,تازه 10,788 444,355,806 Rls. 17,265 $
9 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,372 378,787,104 Rls. 14,386 $
10 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 2,394 258,503,537 Rls. 9,377 $
11 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,064 248,388,984 Rls. 9,288 $
12 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 5,675 151,051,852 Rls. 5,874 $
13 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 80 128,153,664 Rls. 4,779 $
14 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 1,775 122,167,966 Rls. 4,381 $
15 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 7,730 121,012,950 Rls. 4,638 $
16 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 490 112,953,330 Rls. 4,410 $
17 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice) ,يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 230 46,187,680 Rls. 1,820 $
18 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 357 45,644,235 Rls. 1,785 $
19 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 2,770 34,261,300 Rls. 1,302 $
20 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 08132000 آلو ,خشک کرده 600 31,350,312 Rls. 1,224 $
21 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 01063990 سايرپرندگان از حيوانات مشمول رديفهاي 010631لغايت 01063930 70 18,072,600 Rls. 650 $
22 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 500 18,057,165 Rls. 705 $
23 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 20079100 مركبات 210 12,355,266 Rls. 462 $
24 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 08081000 سيب , تازه 1,128 12,186,540 Rls. 474 $
25 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 2 8,013,900 Rls. 300 $
26 12 1393 فرودگاه شيراز کويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 240 7,509,883 Rls. 293 $
مجموع کل
53,237,799,749 ريال
مجموع کل
2,026,760 دلار
[1]