آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه لار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه لار کويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 71,800,000 86,968,561,500 Rls. 3,313,494 $
2 12 1393 فرودگاه لار کويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,596,200 5,971,741,580 Rls. 222,791 $
3 12 1393 فرودگاه لار کويت 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 7,670 3,265,014,880 Rls. 123,807 $
4 12 1393 فرودگاه لار کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,060,003 3,139,429,700 Rls. 113,300 $
5 12 1393 فرودگاه لار کويت 59080000 فتيلهکهاي نسجي، تار و پودباف، گيسکباف يا كشکباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچهکهاي كشباف لولهکاي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،کحتي آغشته 25 13,008,246 Rls. 492 $
6 12 1393 فرودگاه لار کويت 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 2 10,670,000 Rls. 400 $
7 12 1393 فرودگاه لار کويت 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 14 8,949,850 Rls. 350 $
8 12 1393 فرودگاه لار کويت 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 40 8,013,900 Rls. 300 $
9 12 1393 فرودگاه لار کويت 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 10 4,808,340 Rls. 180 $
10 12 1393 فرودگاه لار کويت 04090000 عسل طبيعي 15 1,202,085 Rls. 45 $
مجموع کل
99,391,400,081 ريال
مجموع کل
3,775,159 دلار
[1]