آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فريدون كنار آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 46,297,190 42,269,440,514 Rls. 1,649,718 $
2 12 1393 فريدون كنار آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,540,990 30,254,313,148 Rls. 1,177,048 $
3 12 1393 فريدون كنار آذربايجان 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 3,500 442,674,200 Rls. 16,450 $
مجموع کل
72,966,427,862 ريال
مجموع کل
2,843,216 دلار
[1]