آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين آذربايجان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 440,600 100,787,654,000 Rls. 3,782,000 $
2 12 1393 قزوين آذربايجان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 360,160 36,929,808,827 Rls. 1,386,741 $
3 12 1393 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 176,000 17,295,058,000 Rls. 651,200 $
4 12 1393 قزوين آذربايجان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 728,108 10,509,203,546 Rls. 400,460 $
5 12 1393 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 172,936 5,933,235,113 Rls. 224,815 $
6 12 1393 قزوين آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 120,960 4,084,109,211 Rls. 157,248 $
7 12 1393 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 194,097 3,824,099,238 Rls. 145,595 $
8 12 1393 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 162,470 2,743,719,690 Rls. 105,755 $
9 12 1393 قزوين آذربايجان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 241,910 2,730,089,184 Rls. 101,160 $
10 12 1393 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 65,900 2,564,131,233 Rls. 98,850 $
11 12 1393 قزوين آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 59,372 2,558,149,525 Rls. 100,932 $
12 12 1393 قزوين آذربايجان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 16,170 2,389,308,705 Rls. 93,285 $
13 12 1393 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 385,230 2,097,095,466 Rls. 79,046 $
14 12 1393 قزوين آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,500 1,795,635,000 Rls. 67,500 $
15 12 1393 قزوين آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 223,557 1,290,040,968 Rls. 48,776 $
16 12 1393 قزوين آذربايجان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 204,618 1,195,681,828 Rls. 46,756 $
17 12 1393 قزوين آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 13,821 1,103,413,356 Rls. 41,463 $
18 12 1393 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 92,085 758,281,483 Rls. 28,545 $
19 12 1393 قزوين آذربايجان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 9,570 340,719,572 Rls. 13,110 $
20 12 1393 قزوين آذربايجان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 25,875 256,539,808 Rls. 10,016 $
21 12 1393 قزوين آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,269 250,205,991 Rls. 9,807 $
22 12 1393 قزوين آذربايجان 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 24,000 183,952,800 Rls. 7,200 $
23 12 1393 قزوين آذربايجان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 27,098 182,719,573 Rls. 7,044 $
24 12 1393 قزوين آذربايجان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 16,973 165,847,218 Rls. 6,186 $
25 12 1393 قزوين آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 4,800 114,236,160 Rls. 4,260 $
26 12 1393 قزوين آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,105 112,895,360 Rls. 4,210 $
27 12 1393 قزوين آذربايجان 34021240 كوكو آميد و بتائين 2,690 90,838,901 Rls. 3,531 $
28 12 1393 قزوين آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 44,053 89,925,432 Rls. 3,524 $
29 12 1393 قزوين آذربايجان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,162 87,152,000 Rls. 3,250 $
30 12 1393 قزوين آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 2,700 76,023,360 Rls. 2,835 $
31 12 1393 قزوين آذربايجان 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 4,765 52,354,301 Rls. 2,036 $
32 12 1393 قزوين آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 350 26,776,050 Rls. 1,050 $
33 12 1393 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 14,980 22,962,758 Rls. 898 $
34 12 1393 قزوين آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 15,092 21,912,320 Rls. 848 $
35 12 1393 قزوين آذربايجان 33051000 شامپوها 312 10,029,184 Rls. 374 $
36 12 1393 قزوين آذربايجان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 105 3,340,631 Rls. 131 $
مجموع کل
202,677,145,792 ريال
مجموع کل
7,640,438 دلار
[1]