آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين آلمان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 49,561 45,687,574,072 Rls. 1,714,886 $
2 12 1393 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 435,700 17,211,123,750 Rls. 653,231 $
3 12 1393 قزوين آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 55,150 1,502,980,975 Rls. 58,525 $
4 12 1393 قزوين آلمان 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 6,775 1,445,785,000 Rls. 54,200 $
5 12 1393 قزوين آلمان 32041720 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 5,065 417,786,525 Rls. 15,195 $
6 12 1393 قزوين آلمان 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 20,000 350,129,000 Rls. 13,000 $
7 12 1393 قزوين آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,200 225,152,480 Rls. 8,480 $
8 12 1393 قزوين آلمان 08109020 زرشك تازه 3,115 160,471,500 Rls. 6,293 $
9 12 1393 قزوين آلمان 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 25 5,335,000 Rls. 200 $
مجموع کل
67,006,338,302 ريال
مجموع کل
2,524,010 دلار
[1]