آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,153,740 31,650,530,328 Rls. 1,199,372 $
2 12 1393 قزوين ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 291,140 23,548,729,050 Rls. 873,420 $
3 12 1393 قزوين ارمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 165,094 12,444,188,746 Rls. 472,974 $
4 12 1393 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 475,059 11,170,439,602 Rls. 422,879 $
5 12 1393 قزوين ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 85,690 8,700,109,962 Rls. 329,906 $
6 12 1393 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,290,500 6,820,628,670 Rls. 258,100 $
7 12 1393 قزوين ارمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 389,269 5,652,467,365 Rls. 214,153 $
8 12 1393 قزوين ارمنستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 200,155 5,381,689,005 Rls. 200,155 $
9 12 1393 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 218,736 4,444,220,662 Rls. 166,264 $
10 12 1393 قزوين ارمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 665,782 4,255,995,488 Rls. 160,260 $
11 12 1393 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 227,446 4,096,547,295 Rls. 151,587 $
12 12 1393 قزوين ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 56,250 2,348,041,920 Rls. 89,920 $
13 12 1393 قزوين ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 165,611 2,176,188,097 Rls. 82,807 $
14 12 1393 قزوين ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 32,032 2,100,278,400 Rls. 80,080 $
15 12 1393 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 65,950 1,755,943,200 Rls. 65,950 $
16 12 1393 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 53,542 1,498,566,738 Rls. 56,219 $
17 12 1393 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 68,949 1,459,350,724 Rls. 55,158 $
18 12 1393 قزوين ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 58,000 1,424,895,300 Rls. 52,200 $
19 12 1393 قزوين ارمنستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 151,400 1,111,391,388 Rls. 40,905 $
20 12 1393 قزوين ارمنستان 58013700 پارچهکهايمخمل و پلوش از الياف سنتيك يا مصنوعي 5,660 832,213,195 Rls. 31,130 $
21 12 1393 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 20,618 821,161,443 Rls. 30,927 $
22 12 1393 قزوين ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 19,740 675,860,640 Rls. 25,662 $
23 12 1393 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 307,275 631,321,119 Rls. 24,581 $
24 12 1393 قزوين ارمنستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 65,518 622,287,904 Rls. 23,464 $
25 12 1393 قزوين ارمنستان 33051000 شامپوها 18,525 569,023,963 Rls. 22,229 $
26 12 1393 قزوين ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 10,070 483,946,074 Rls. 18,126 $
27 12 1393 قزوين ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 13,735 478,529,985 Rls. 18,033 $
28 12 1393 قزوين ارمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,406 438,023,794 Rls. 16,406 $
29 12 1393 قزوين ارمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 11,087 393,409,674 Rls. 14,413 $
30 12 1393 قزوين ارمنستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 3,188 340,106,250 Rls. 12,750 $
31 12 1393 قزوين ارمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 43,322 273,184,168 Rls. 10,232 $
32 12 1393 قزوين ارمنستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 113,470 238,720,041 Rls. 8,991 $
33 12 1393 قزوين ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,880 235,529,400 Rls. 8,640 $
34 12 1393 قزوين ارمنستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 2,650 220,286,550 Rls. 7,950 $
35 12 1393 قزوين ارمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 2,566 196,306,698 Rls. 7,698 $
36 12 1393 قزوين ارمنستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 20,320 192,119,896 Rls. 7,192 $
37 12 1393 قزوين ارمنستان 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر آبکاري شده با اندود شده حتي صيقل شده 7,938 190,751,944 Rls. 7,144 $
38 12 1393 قزوين ارمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 932 184,982,080 Rls. 7,136 $
39 12 1393 قزوين ارمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 19,605 162,152,591 Rls. 6,077 $
40 12 1393 قزوين ارمنستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,370 146,310,520 Rls. 5,480 $
41 12 1393 قزوين ارمنستان 34012010 صابون مايع 6,042 145,513,951 Rls. 5,437 $
42 12 1393 قزوين ارمنستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 3,367 137,955,348 Rls. 5,006 $
43 12 1393 قزوين ارمنستان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 2,017 128,636,546 Rls. 5,042 $
44 12 1393 قزوين ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 20,000 113,408,640 Rls. 4,320 $
45 12 1393 قزوين ارمنستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 2,390 95,715,915 Rls. 3,585 $
46 12 1393 قزوين ارمنستان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 1,250 91,507,019 Rls. 3,532 $
47 12 1393 قزوين ارمنستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 8,090 80,066,400 Rls. 2,920 $
48 12 1393 قزوين ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 2,116 77,893,512 Rls. 2,898 $
49 12 1393 قزوين ارمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 870 69,640,950 Rls. 2,610 $
50 12 1393 قزوين ارمنستان 32064910 --- گرانول مستربچ 1,000 66,857,500 Rls. 2,500 $
51 12 1393 قزوين ارمنستان 32041720 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 500 66,530,000 Rls. 2,500 $
52 12 1393 قزوين ارمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,882 61,939,900 Rls. 2,420 $
53 12 1393 قزوين ارمنستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 585 47,280,492 Rls. 1,764 $
54 12 1393 قزوين ارمنستان 29221220 دي اتانول آمين 1,150 25,999,924 Rls. 977 $
55 12 1393 قزوين ارمنستان 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 930 24,770,550 Rls. 930 $
56 12 1393 قزوين ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 500 16,045,800 Rls. 600 $
57 12 1393 قزوين ارمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 180 13,953,600 Rls. 540 $
58 12 1393 قزوين ارمنستان 25202000 ک گچ 11,400 10,679,600 Rls. 400 $
59 12 1393 قزوين ارمنستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 230 9,646,200 Rls. 345 $
60 12 1393 قزوين ارمنستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 500 9,360,050 Rls. 350 $
61 12 1393 قزوين ارمنستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 100 7,678,500 Rls. 300 $
62 12 1393 قزوين ارمنستان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 60 3,236,880 Rls. 120 $
63 12 1393 قزوين ارمنستان 25081000 بنتونيت 1,000 3,181,320 Rls. 120 $
مجموع کل
141,673,928,466 ريال
مجموع کل
5,335,786 دلار
[1]