آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين ازبکستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,053,490 59,144,862,200 Rls. 2,217,770 $
2 12 1393 قزوين ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 287,100 9,829,992,159 Rls. 373,230 $
3 12 1393 قزوين ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 137,376 5,310,929,168 Rls. 200,071 $
4 12 1393 قزوين ازبکستان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 85,814 4,600,115,956 Rls. 171,628 $
5 12 1393 قزوين ازبکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 692,505 4,466,925,139 Rls. 170,231 $
6 12 1393 قزوين ازبکستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 126,890 4,378,613,603 Rls. 164,957 $
7 12 1393 قزوين ازبکستان 32064910 --- گرانول مستربچ 17,880 3,323,123,160 Rls. 125,160 $
8 12 1393 قزوين ازبکستان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 20,424 781,218,000 Rls. 30,636 $
9 12 1393 قزوين ازبکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,230 729,438,900 Rls. 27,690 $
10 12 1393 قزوين ازبکستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 19,000 697,024,207 Rls. 26,027 $
11 12 1393 قزوين ازبکستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 19,220 667,296,750 Rls. 25,235 $
12 12 1393 قزوين ازبکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,840 470,765,360 Rls. 17,680 $
13 12 1393 قزوين ازبکستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 18,060 426,819,204 Rls. 15,351 $
14 12 1393 قزوين ازبکستان 29291000 ايزوسياناتکها 6,210 425,765,730 Rls. 15,990 $
15 12 1393 قزوين ازبکستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,750 382,763,125 Rls. 14,375 $
16 12 1393 قزوين ازبکستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 54,900 286,750,800 Rls. 10,800 $
17 12 1393 قزوين ازبکستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 6,967 229,759,344 Rls. 8,781 $
18 12 1393 قزوين ازبکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 2,484 129,394,980 Rls. 4,719 $
19 12 1393 قزوين ازبکستان 38249080 ---زئوليت 36,020 116,274,114 Rls. 4,322 $
20 12 1393 قزوين ازبکستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,890 103,016,940 Rls. 3,757 $
21 12 1393 قزوين ازبکستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 8,690 91,584,500 Rls. 3,500 $
22 12 1393 قزوين ازبکستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 510 65,114,250 Rls. 2,550 $
23 12 1393 قزوين ازبکستان 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 600 63,904,800 Rls. 2,400 $
24 12 1393 قزوين ازبکستان 70193910 پشم شيشه 3,940 51,548,990 Rls. 1,970 $
25 12 1393 قزوين ازبکستان 85158010 ماشين جوشکاري ا لقايي 320 36,633,800 Rls. 1,400 $
26 12 1393 قزوين ازبکستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 287 5,828,699 Rls. 223 $
27 12 1393 قزوين ازبکستان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 133 5,220,317 Rls. 200 $
مجموع کل
96,820,684,194 ريال
مجموع کل
3,640,652 دلار
[1]