آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 5,880,284 102,192,028,976 Rls. 3,836,758 $
2 12 1393 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 600,525 76,882,842,120 Rls. 2,945,259 $
3 12 1393 قزوين افغانستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 1,593,166 62,370,296,948 Rls. 2,369,845 $
4 12 1393 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,486,485 59,715,552,182 Rls. 2,237,770 $
5 12 1393 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,554,420 51,245,661,413 Rls. 1,942,861 $
6 12 1393 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 9,321,064 49,922,670,190 Rls. 1,875,366 $
7 12 1393 قزوين افغانستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 323,330 41,999,562,683 Rls. 1,553,602 $
8 12 1393 قزوين افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 288,310 36,160,237,078 Rls. 1,360,805 $
9 12 1393 قزوين افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 147,830 35,453,338,290 Rls. 1,330,470 $
10 12 1393 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 119,820 17,943,050,958 Rls. 675,228 $
11 12 1393 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 690,484 14,311,843,346 Rls. 541,315 $
12 12 1393 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 358,925 14,130,884,123 Rls. 529,334 $
13 12 1393 قزوين افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 70,918 13,820,288,587 Rls. 539,097 $
14 12 1393 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 365,748 12,956,313,126 Rls. 487,055 $
15 12 1393 قزوين افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 147,957 6,700,851,230 Rls. 251,525 $
16 12 1393 قزوين افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 122,535 5,686,134,362 Rls. 213,878 $
17 12 1393 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 158,187 5,485,636,125 Rls. 205,641 $
18 12 1393 قزوين افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 383,745 5,066,118,839 Rls. 191,874 $
19 12 1393 قزوين افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 56,590 4,418,756,610 Rls. 169,770 $
20 12 1393 قزوين افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 290,937 4,250,829,889 Rls. 159,993 $
21 12 1393 قزوين افغانستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 35,828 3,851,904,000 Rls. 143,300 $
22 12 1393 قزوين افغانستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 60,414 3,837,196,988 Rls. 141,101 $
23 12 1393 قزوين افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 453,390 3,765,912,064 Rls. 140,552 $
24 12 1393 قزوين افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,290 3,605,703,355 Rls. 140,606 $
25 12 1393 قزوين افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 39,607 2,991,406,825 Rls. 112,901 $
26 12 1393 قزوين افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 156,283 2,821,702,253 Rls. 104,773 $
27 12 1393 قزوين افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 550,325 2,814,790,005 Rls. 110,065 $
28 12 1393 قزوين افغانستان 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر آبکاري شده با اندود شده حتي صيقل شده 112,650 2,728,690,504 Rls. 101,385 $
29 12 1393 قزوين افغانستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 341,323 2,658,477,800 Rls. 100,492 $
30 12 1393 قزوين افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 38,840 2,647,499,400 Rls. 97,100 $
31 12 1393 قزوين افغانستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 26,000 2,616,698,700 Rls. 100,100 $
32 12 1393 قزوين افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 30,432 2,328,048,000 Rls. 91,296 $
33 12 1393 قزوين افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 80,084 2,093,023,737 Rls. 80,084 $
34 12 1393 قزوين افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 37,669 2,080,411,139 Rls. 76,553 $
35 12 1393 قزوين افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 25,564 2,068,984,920 Rls. 76,724 $
36 12 1393 قزوين افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 53,040 1,901,385,470 Rls. 68,950 $
37 12 1393 قزوين افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 25,870 1,895,665,699 Rls. 70,560 $
38 12 1393 قزوين افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 57,693 1,877,154,607 Rls. 72,559 $
39 12 1393 قزوين افغانستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 37,344 1,625,107,866 Rls. 62,457 $
40 12 1393 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 46,620 1,605,848,790 Rls. 60,606 $
41 12 1393 قزوين افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 66,480 1,481,060,549 Rls. 55,820 $
42 12 1393 قزوين افغانستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 341,820 1,465,675,590 Rls. 55,546 $
43 12 1393 قزوين افغانستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 36,530 1,326,588,001 Rls. 50,015 $
44 12 1393 قزوين افغانستان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 47,780 1,311,274,720 Rls. 47,780 $
45 12 1393 قزوين افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 35,630 1,278,183,972 Rls. 46,319 $
46 12 1393 قزوين افغانستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 14,914 1,271,780,424 Rls. 47,724 $
47 12 1393 قزوين افغانستان 34011130 صابون بچه 8,985 1,196,812,800 Rls. 45,000 $
48 12 1393 قزوين افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 9,457 1,098,815,558 Rls. 41,061 $
49 12 1393 قزوين افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,950 1,020,794,320 Rls. 39,920 $
50 12 1393 قزوين افغانستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 90,931 916,544,160 Rls. 33,480 $
51 12 1393 قزوين افغانستان 40151910 دستكش خانگي 3,593 891,432,720 Rls. 33,840 $
52 12 1393 قزوين افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 15,936 822,252,578 Rls. 30,278 $
53 12 1393 قزوين افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 21,440 787,086,520 Rls. 29,480 $
54 12 1393 قزوين افغانستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 6,650 723,065,845 Rls. 27,409 $
55 12 1393 قزوين افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,620 674,923,460 Rls. 25,070 $
56 12 1393 قزوين افغانستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,360 651,805,560 Rls. 25,560 $
57 12 1393 قزوين افغانستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 18,380 634,409,594 Rls. 23,894 $
58 12 1393 قزوين افغانستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 12,021 626,601,104 Rls. 23,020 $
59 12 1393 قزوين افغانستان 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 4,050 608,907,600 Rls. 21,900 $
60 12 1393 قزوين افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,960 565,960,392 Rls. 21,484 $
61 12 1393 قزوين افغانستان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 5,797 528,035,546 Rls. 19,593 $
62 12 1393 قزوين افغانستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 21,235 527,434,761 Rls. 19,112 $
63 12 1393 قزوين افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 66,351 491,983,632 Rls. 18,648 $
64 12 1393 قزوين افغانستان 04090000 عسل طبيعي 3,437 479,017,990 Rls. 18,121 $
65 12 1393 قزوين افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 6,883 476,344,418 Rls. 18,166 $
66 12 1393 قزوين افغانستان 34012010 صابون مايع 18,960 459,955,456 Rls. 17,290 $
67 12 1393 قزوين افغانستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 22,940 421,578,688 Rls. 16,448 $
68 12 1393 قزوين افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,700 359,733,300 Rls. 14,100 $
69 12 1393 قزوين افغانستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,154 358,777,114 Rls. 13,378 $
70 12 1393 قزوين افغانستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 6,000 334,611,940 Rls. 12,860 $
71 12 1393 قزوين افغانستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 7,696 333,381,164 Rls. 12,939 $
72 12 1393 قزوين افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,004 303,594,489 Rls. 10,999 $
73 12 1393 قزوين افغانستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 7,919 275,982,290 Rls. 10,396 $
74 12 1393 قزوين افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,000 242,421,000 Rls. 9,500 $
75 12 1393 قزوين افغانستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,760 187,630,080 Rls. 7,040 $
76 12 1393 قزوين افغانستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 6,612 182,892,942 Rls. 6,972 $
77 12 1393 قزوين افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 3,500 178,626,000 Rls. 7,000 $
78 12 1393 قزوين افغانستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 3,180 170,549,760 Rls. 6,360 $
79 12 1393 قزوين افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 2,280 122,162,400 Rls. 4,560 $
80 12 1393 قزوين افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,852 120,538,398 Rls. 4,681 $
81 12 1393 قزوين افغانستان 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 1,419 118,045,143 Rls. 4,257 $
82 12 1393 قزوين افغانستان 38231100 اسيد استئاريك 3,000 113,465,100 Rls. 4,260 $
83 12 1393 قزوين افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,264 107,190,744 Rls. 3,936 $
84 12 1393 قزوين افغانستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 4,752 101,209,227 Rls. 3,801 $
85 12 1393 قزوين افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,300 99,726,900 Rls. 3,900 $
86 12 1393 قزوين افغانستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 260 94,860,000 Rls. 3,600 $
87 12 1393 قزوين افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,130 93,421,620 Rls. 3,390 $
88 12 1393 قزوين افغانستان 32041510 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 1,095 80,794,730 Rls. 2,970 $
89 12 1393 قزوين افغانستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,493 80,497,594 Rls. 2,986 $
90 12 1393 قزوين افغانستان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 750 72,184,875 Rls. 2,625 $
91 12 1393 قزوين افغانستان 29221220 دي اتانول آمين 2,760 69,862,083 Rls. 2,608 $
92 12 1393 قزوين افغانستان 28289090 ساير كلريتها، هيپوبروميتها غير از هيپو كلريت سديم ، هيپوكلريت كلسيم وساير هيپو كلريتهاي كلسيم 6,480 69,672,960 Rls. 2,592 $
93 12 1393 قزوين افغانستان 38249080 ---زئوليت 20,000 65,196,000 Rls. 2,400 $
94 12 1393 قزوين افغانستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 660 57,276,900 Rls. 2,140 $
95 12 1393 قزوين افغانستان 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن. 120 51,231,360 Rls. 1,920 $
96 12 1393 قزوين افغانستان 28391920 سيليکات سديم مايع 22,830 49,254,524 Rls. 1,826 $
97 12 1393 قزوين افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 7,900 46,181,710 Rls. 1,706 $
98 12 1393 قزوين افغانستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 420 44,854,320 Rls. 1,680 $
99 12 1393 قزوين افغانستان 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 210 31,344,390 Rls. 1,155 $
100 12 1393 قزوين افغانستان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 428 23,207,008 Rls. 856 $
مجموع کل
699,907,213,221 ريال
مجموع کل
26,396,981 دلار