آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 403,145 54,265,928,910 Rls. 2,038,333 $
2 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 258,000 25,000,191,846 Rls. 941,517 $
3 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 567,630 24,218,770,389 Rls. 894,044 $
4 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 7,552,171,077 Rls. 272,553 $
5 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 162,860 6,368,656,890 Rls. 244,290 $
6 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 209,680 2,389,126,080 Rls. 85,448 $
7 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,280 979,339,560 Rls. 38,490 $
8 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 907,335,000 Rls. 33,000 $
9 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 46,000 844,775,280 Rls. 33,120 $
10 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 4,790 769,204,136 Rls. 28,744 $
11 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 24,960 599,973,980 Rls. 22,460 $
12 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 7,382 556,626,000 Rls. 20,300 $
13 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 7,236 384,394,080 Rls. 13,748 $
14 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 746 302,940,000 Rls. 11,880 $
15 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 2,000 249,829,202 Rls. 9,754 $
16 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 40151910 دستكش خانگي 653 242,352,000 Rls. 9,504 $
17 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 9,000 228,374,100 Rls. 8,700 $
18 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 40,870 209,360,662 Rls. 8,174 $
19 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,239 113,938,232 Rls. 4,478 $
20 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 4,740 96,126,480 Rls. 3,438 $
21 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,391 70,785,208 Rls. 2,782 $
22 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 56,559,300 Rls. 2,100 $
23 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 1,800 45,295,200 Rls. 1,620 $
24 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 664 35,257,560 Rls. 1,261 $
25 12 1393 قزوين امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 360 12,078,720 Rls. 432 $
مجموع کل
126,499,389,892 ريال
مجموع کل
4,730,170 دلار
[1]