آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,249,896 49,446,958,197 Rls. 1,849,900 $
2 12 1393 قزوين تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 728,241 16,053,898,399 Rls. 600,529 $
3 12 1393 قزوين تاجيکستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 91,900 7,318,910,250 Rls. 275,700 $
4 12 1393 قزوين تاجيکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 132,790 5,466,838,832 Rls. 212,464 $
5 12 1393 قزوين تاجيکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 35,739 4,510,535,160 Rls. 164,498 $
6 12 1393 قزوين تاجيکستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 61,890 4,105,649,860 Rls. 154,725 $
7 12 1393 قزوين تاجيکستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 105,354 3,538,447,301 Rls. 136,957 $
8 12 1393 قزوين تاجيکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 118,235 3,223,591,276 Rls. 124,143 $
9 12 1393 قزوين تاجيکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 506,889 2,940,132,131 Rls. 114,407 $
10 12 1393 قزوين تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 136,268 2,669,778,285 Rls. 100,273 $
11 12 1393 قزوين تاجيکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 56,077 2,590,500,222 Rls. 98,073 $
12 12 1393 قزوين تاجيکستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 152,448 2,562,795,036 Rls. 97,182 $
13 12 1393 قزوين تاجيکستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 27,153 2,127,281,334 Rls. 81,458 $
14 12 1393 قزوين تاجيکستان 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي 987 1,735,435,000 Rls. 65,000 $
15 12 1393 قزوين تاجيکستان 39269060 پريفرم (PET) 25,220 1,108,639,224 Rls. 42,874 $
16 12 1393 قزوين تاجيکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 22,050 763,492,275 Rls. 28,665 $
17 12 1393 قزوين تاجيکستان 29221220 دي اتانول آمين 19,578 619,832,446 Rls. 23,406 $
18 12 1393 قزوين تاجيکستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 11,000 371,226,700 Rls. 14,300 $
19 12 1393 قزوين تاجيکستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,420 351,712,800 Rls. 13,680 $
20 12 1393 قزوين تاجيکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 7,809 306,676,271 Rls. 11,711 $
21 12 1393 قزوين تاجيکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,734 292,687,128 Rls. 11,202 $
22 12 1393 قزوين تاجيکستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,938 272,920,480 Rls. 10,262 $
23 12 1393 قزوين تاجيکستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 9,000 234,445,182 Rls. 8,639 $
24 12 1393 قزوين تاجيکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,695 217,089,810 Rls. 8,085 $
25 12 1393 قزوين تاجيکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 31,035 156,431,328 Rls. 5,856 $
26 12 1393 قزوين تاجيکستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 2,700 151,260,690 Rls. 5,831 $
27 12 1393 قزوين تاجيکستان 29223900 سايرآمينو-آلدئيدهاآمينو-ستن هاوآمينو-کينون هاكه داراي بيش ازيك نوع عامل اكسيژنه هستند وا ملاح آن غيرمذکور درجاي ديگر 5,000 141,123,100 Rls. 5,300 $
28 12 1393 قزوين تاجيکستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,617 124,911,806 Rls. 4,729 $
29 12 1393 قزوين تاجيکستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 800 102,052,000 Rls. 4,000 $
30 12 1393 قزوين تاجيکستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,200 100,574,200 Rls. 3,800 $
31 12 1393 قزوين تاجيکستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,860 98,274,298 Rls. 3,754 $
32 12 1393 قزوين تاجيکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,698 85,211,564 Rls. 3,226 $
33 12 1393 قزوين تاجيکستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 4,850 83,274,432 Rls. 3,264 $
34 12 1393 قزوين تاجيکستان 33051000 شامپوها 2,449 79,731,444 Rls. 2,938 $
35 12 1393 قزوين تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,200 65,808,000 Rls. 2,400 $
36 12 1393 قزوين تاجيکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 770 59,147,550 Rls. 2,310 $
37 12 1393 قزوين تاجيکستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 425 50,529,982 Rls. 1,913 $
38 12 1393 قزوين تاجيکستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 805 41,681,050 Rls. 1,610 $
39 12 1393 قزوين تاجيکستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 500 38,407,500 Rls. 1,500 $
40 12 1393 قزوين تاجيکستان 40151910 دستكش خانگي 155 30,428,928 Rls. 1,152 $
41 12 1393 قزوين تاجيکستان 28321090 ساير سولفيت هاي سديم غير از سولفيت سديم ومتابي سولفيت 875 23,298,625 Rls. 875 $
42 12 1393 قزوين تاجيکستان 34012010 صابون مايع 900 21,981,780 Rls. 810 $
43 12 1393 قزوين تاجيکستان 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 800 21,301,600 Rls. 800 $
44 12 1393 قزوين تاجيکستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 1,000 17,859,100 Rls. 700 $
45 12 1393 قزوين تاجيکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 360 17,768,160 Rls. 648 $
46 12 1393 قزوين تاجيکستان 04090000 عسل طبيعي 90 16,640,820 Rls. 630 $
47 12 1393 قزوين تاجيکستان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 250 13,313,500 Rls. 500 $
48 12 1393 قزوين تاجيکستان 29054500 گليسرول 250 12,802,500 Rls. 500 $
49 12 1393 قزوين تاجيکستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 440 8,875,104 Rls. 336 $
50 12 1393 قزوين تاجيکستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 820 7,907,048 Rls. 296 $
51 12 1393 قزوين تاجيکستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 860 6,869,766 Rls. 258 $
52 12 1393 قزوين تاجيکستان 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 50 3,840,750 Rls. 150 $
53 12 1393 قزوين تاجيکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 990 3,790,724 Rls. 148 $
54 12 1393 قزوين تاجيکستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 200 2,048,400 Rls. 80 $
55 12 1393 قزوين تاجيکستان 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 1,000 612,312 Rls. 24 $
مجموع کل
114,417,231,660 ريال
مجموع کل
4,308,471 دلار
[1]