آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,047,085 142,169,816,519 Rls. 5,367,825 $
2 12 1393 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 6,358,290 127,150,282,497 Rls. 4,792,426 $
3 12 1393 قزوين ترکمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 585,750 49,565,073,920 Rls. 1,874,112 $
4 12 1393 قزوين ترکمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 3,376,003 49,117,090,726 Rls. 1,857,120 $
5 12 1393 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,426,527 33,656,599,037 Rls. 1,270,291 $
6 12 1393 قزوين ترکمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 957,132 12,700,100,435 Rls. 478,571 $
7 12 1393 قزوين ترکمنستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 345,080 10,166,889,532 Rls. 379,595 $
8 12 1393 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 490,217 9,830,611,490 Rls. 374,325 $
9 12 1393 قزوين ترکمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 394,135 9,603,150,799 Rls. 371,403 $
10 12 1393 قزوين ترکمنستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 861,802 9,125,739,032 Rls. 341,640 $
11 12 1393 قزوين ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 197,863 8,699,550,628 Rls. 335,610 $
12 12 1393 قزوين ترکمنستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 169,187 8,692,712,528 Rls. 338,374 $
13 12 1393 قزوين ترکمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 905,550 7,448,012,870 Rls. 280,721 $
14 12 1393 قزوين ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 96,972 6,673,374,154 Rls. 251,653 $
15 12 1393 قزوين ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 921,012 5,574,985,372 Rls. 214,472 $
16 12 1393 قزوين ترکمنستان 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 99,650 3,818,936,775 Rls. 149,475 $
17 12 1393 قزوين ترکمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 170,100 3,645,583,200 Rls. 136,080 $
18 12 1393 قزوين ترکمنستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 21,031 3,408,759,975 Rls. 130,500 $
19 12 1393 قزوين ترکمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 46,570 2,874,206,000 Rls. 110,000 $
20 12 1393 قزوين ترکمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 65,550 2,640,747,300 Rls. 98,325 $
21 12 1393 قزوين ترکمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 96,960 2,588,747,346 Rls. 99,186 $
22 12 1393 قزوين ترکمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 70,140 2,420,277,132 Rls. 91,182 $
23 12 1393 قزوين ترکمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 60,123 2,361,129,580 Rls. 90,184 $
24 12 1393 قزوين ترکمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 72,260 1,888,289,980 Rls. 72,260 $
25 12 1393 قزوين ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 268,868 1,774,848,096 Rls. 66,288 $
26 12 1393 قزوين ترکمنستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 85,310 1,699,127,614 Rls. 63,982 $
27 12 1393 قزوين ترکمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 26,054 1,647,438,595 Rls. 59,455 $
28 12 1393 قزوين ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 281,390 1,494,426,521 Rls. 56,278 $
29 12 1393 قزوين ترکمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 42,210 1,408,542,681 Rls. 54,873 $
30 12 1393 قزوين ترکمنستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 49,910 1,332,547,090 Rls. 49,910 $
31 12 1393 قزوين ترکمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 38,034 1,320,414,697 Rls. 49,936 $
32 12 1393 قزوين ترکمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 10,008 1,116,024,520 Rls. 42,717 $
33 12 1393 قزوين ترکمنستان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 24,820 1,064,916,992 Rls. 39,712 $
34 12 1393 قزوين ترکمنستان 28042100 آرگون 13,348 1,045,304,640 Rls. 39,834 $
35 12 1393 قزوين ترکمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 24,460 842,464,773 Rls. 33,021 $
36 12 1393 قزوين ترکمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 6,522 822,134,897 Rls. 29,670 $
37 12 1393 قزوين ترکمنستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,519 803,420,188 Rls. 30,076 $
38 12 1393 قزوين ترکمنستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 13,140 783,398,315 Rls. 30,417 $
39 12 1393 قزوين ترکمنستان 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 21,600 721,251,000 Rls. 27,000 $
40 12 1393 قزوين ترکمنستان 33051000 شامپوها 15,969 507,027,318 Rls. 19,163 $
41 12 1393 قزوين ترکمنستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 51,682 498,387,920 Rls. 18,640 $
42 12 1393 قزوين ترکمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,465 457,769,660 Rls. 17,860 $
43 12 1393 قزوين ترکمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 21,030 449,913,156 Rls. 16,824 $
44 12 1393 قزوين ترکمنستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 47,870 444,869,368 Rls. 16,648 $
45 12 1393 قزوين ترکمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,500 223,133,750 Rls. 8,750 $
46 12 1393 قزوين ترکمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 5,134 182,604,472 Rls. 7,033 $
47 12 1393 قزوين ترکمنستان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 5,540 178,698,240 Rls. 6,648 $
48 12 1393 قزوين ترکمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,030 155,295,000 Rls. 6,090 $
49 12 1393 قزوين ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,342 145,936,080 Rls. 5,488 $
50 12 1393 قزوين ترکمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 48,540 127,206,107 Rls. 4,729 $
51 12 1393 قزوين ترکمنستان 34012010 صابون مايع 5,407 127,018,932 Rls. 4,866 $
52 12 1393 قزوين ترکمنستان 25081000 بنتونيت 52,540 125,959,140 Rls. 4,680 $
53 12 1393 قزوين ترکمنستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 417 122,885,730 Rls. 4,587 $
54 12 1393 قزوين ترکمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,064 104,662,380 Rls. 3,920 $
55 12 1393 قزوين ترکمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,170 101,864,748 Rls. 3,804 $
56 12 1393 قزوين ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,260 101,266,200 Rls. 3,780 $
57 12 1393 قزوين ترکمنستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,510 68,599,150 Rls. 2,478 $
58 12 1393 قزوين ترکمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,125 66,937,500 Rls. 2,625 $
59 12 1393 قزوين ترکمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 4,890 65,758,788 Rls. 2,523 $
60 12 1393 قزوين ترکمنستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 900 45,042,480 Rls. 1,620 $
61 12 1393 قزوين ترکمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 43 5,537,280 Rls. 206 $
مجموع کل
538,003,300,845 ريال
مجموع کل
20,341,460 دلار
[1]