آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 1,800,668 324,899,508,458 Rls. 12,495,190 $
2 12 1393 قزوين ترکيه 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 494,719 96,442,042,013 Rls. 3,750,931 $
3 12 1393 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 409,925 79,450,376,929 Rls. 3,061,891 $
4 12 1393 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,333,150 70,931,373,850 Rls. 2,648,327 $
5 12 1393 قزوين ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,714,106 68,967,687,692 Rls. 2,599,870 $
6 12 1393 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 11,871,257 62,719,325,642 Rls. 2,374,725 $
7 12 1393 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,241,175 26,635,036,121 Rls. 1,004,765 $
8 12 1393 قزوين ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 24,926,750,520 Rls. 901,480 $
9 12 1393 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 455,762 23,423,373,903 Rls. 878,321 $
10 12 1393 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 544,557 14,890,660,291 Rls. 553,532 $
11 12 1393 قزوين ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 320,000 12,279,840,000 Rls. 480,000 $
12 12 1393 قزوين ترکيه 54033300 نخ يک لا از استات سلولز,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 196,621 10,061,057,446 Rls. 393,242 $
13 12 1393 قزوين ترکيه 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 143,028 7,390,666,671 Rls. 276,042 $
14 12 1393 قزوين ترکيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 63,300 6,467,638,870 Rls. 243,705 $
15 12 1393 قزوين ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 8,650 5,330,400,000 Rls. 200,000 $
16 12 1393 قزوين ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 42,903 4,797,972,384 Rls. 180,192 $
17 12 1393 قزوين ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 109,940 3,465,858,744 Rls. 131,928 $
18 12 1393 قزوين ترکيه 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 22,000 3,375,051,900 Rls. 129,805 $
19 12 1393 قزوين ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 84,000 2,935,819,382 Rls. 113,290 $
20 12 1393 قزوين ترکيه 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 122,676 2,400,771,474 Rls. 92,007 $
21 12 1393 قزوين ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 42,119 2,250,249,694 Rls. 84,238 $
22 12 1393 قزوين ترکيه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 126,000 2,203,696,300 Rls. 81,900 $
23 12 1393 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,000 1,982,460,000 Rls. 74,000 $
24 12 1393 قزوين ترکيه 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 165,500 1,621,086,496 Rls. 60,624 $
25 12 1393 قزوين ترکيه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 45,500 1,436,356,584 Rls. 54,600 $
26 12 1393 قزوين ترکيه 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 112,956 1,301,422,232 Rls. 50,104 $
27 12 1393 قزوين ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 28,050 1,121,382,900 Rls. 42,075 $
28 12 1393 قزوين ترکيه 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 19,620 1,045,157,400 Rls. 39,240 $
29 12 1393 قزوين ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 330,000 1,024,618,320 Rls. 39,600 $
30 12 1393 قزوين ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 20,000 947,476,440 Rls. 36,440 $
31 12 1393 قزوين ترکيه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 100,000 798,975,000 Rls. 30,000 $
32 12 1393 قزوين ترکيه 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 40,896 788,577,120 Rls. 30,672 $
33 12 1393 قزوين ترکيه 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 22,000 758,214,600 Rls. 28,600 $
34 12 1393 قزوين ترکيه 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 15,209 729,159,760 Rls. 27,376 $
35 12 1393 قزوين ترکيه 39269060 پريفرم (PET) 14,907 696,750,795 Rls. 25,341 $
36 12 1393 قزوين ترکيه 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 543 574,387,440 Rls. 21,534 $
37 12 1393 قزوين ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,805 543,966,519 Rls. 19,781 $
38 12 1393 قزوين ترکيه 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 14,000 502,140,240 Rls. 18,060 $
39 12 1393 قزوين ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 14,885 452,807,415 Rls. 17,415 $
40 12 1393 قزوين ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,405 411,975,915 Rls. 15,405 $
41 12 1393 قزوين ترکيه 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,000 363,873,750 Rls. 14,250 $
42 12 1393 قزوين ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 1,544 292,787,997 Rls. 11,027 $
43 12 1393 قزوين ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,740 211,969,688 Rls. 7,672 $
44 12 1393 قزوين ترکيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 44,625 208,173,252 Rls. 8,148 $
45 12 1393 قزوين ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,649 176,198,948 Rls. 6,596 $
46 12 1393 قزوين ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 6,029 153,745,529 Rls. 6,029 $
47 12 1393 قزوين ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,600 153,006,000 Rls. 6,000 $
48 12 1393 قزوين ترکيه 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 6,000 146,021,616 Rls. 5,616 $
49 12 1393 قزوين ترکيه 38249080 ---زئوليت 44,000 140,844,000 Rls. 5,280 $
50 12 1393 قزوين ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 44,000 140,838,720 Rls. 5,280 $
51 12 1393 قزوين ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 488 45,521,616 Rls. 1,708 $
مجموع کل
875,015,054,576 ريال
مجموع کل
33,383,855 دلار
[1]