آمار کل " صادرات به" کشور (يمن) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين يمن 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 43,929 28,832,748,309 Rls. 1,085,154 $
2 12 1393 قزوين يمن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,161 6,875,057,280 Rls. 252,160 $
3 12 1393 قزوين يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 45,691 2,992,089,918 Rls. 109,383 $
4 12 1393 قزوين يمن 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,800 434,297,864 Rls. 16,984 $
5 12 1393 قزوين يمن 84524010 مبل ،پايه وسرپوش براي چرخهاي دوزندگي 3,393 312,970,262 Rls. 11,484 $
مجموع کل
39,447,163,633 ريال
مجموع کل
1,475,165 دلار
[1]