آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين پاکستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 6,965,283 243,357,328,107 Rls. 9,054,859 $
2 12 1393 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 6,447,446 111,723,213,370 Rls. 4,190,832 $
3 12 1393 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,514,120 85,626,143,421 Rls. 3,268,356 $
4 12 1393 قزوين پاکستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 391,850 47,335,898,987 Rls. 1,783,905 $
5 12 1393 قزوين پاکستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 113,030 20,249,218,278 Rls. 758,778 $
6 12 1393 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 826,978 19,598,909,080 Rls. 740,300 $
7 12 1393 قزوين پاکستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 76,470 19,027,350,832 Rls. 739,352 $
8 12 1393 قزوين پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 616,079 12,388,991,997 Rls. 457,265 $
9 12 1393 قزوين پاکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 95,000 2,234,529,900 Rls. 85,500 $
10 12 1393 قزوين پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 12,440 1,852,091,556 Rls. 69,756 $
11 12 1393 قزوين پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 21,656 1,658,738,358 Rls. 64,968 $
12 12 1393 قزوين پاکستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 21,570 1,097,654,160 Rls. 43,140 $
13 12 1393 قزوين پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 155,075 1,051,770,208 Rls. 38,992 $
14 12 1393 قزوين پاکستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 7,600 892,109,280 Rls. 34,960 $
15 12 1393 قزوين پاکستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 3,185 214,088,618 Rls. 8,018 $
16 12 1393 قزوين پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,080 163,250,805 Rls. 6,120 $
17 12 1393 قزوين پاکستان 38249080 ---زئوليت 28,663 93,895,799 Rls. 3,438 $
18 12 1393 قزوين پاکستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,455 92,870,795 Rls. 3,637 $
19 12 1393 قزوين پاکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 1,800 51,807,360 Rls. 1,980 $
20 12 1393 قزوين پاکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,400 38,615,040 Rls. 1,440 $
21 12 1393 قزوين پاکستان 34012010 صابون مايع 1,350 33,541,776 Rls. 1,215 $
22 12 1393 قزوين پاکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 150 11,480,850 Rls. 450 $
23 12 1393 قزوين پاکستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 50 5,873,050 Rls. 230 $
24 12 1393 قزوين پاکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 32 3,417,728 Rls. 128 $
25 12 1393 قزوين پاکستان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 5 510,700 Rls. 20 $
مجموع کل
568,803,300,055 ريال
مجموع کل
21,357,639 دلار
[1]