آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,365,854 17,799,626,394 Rls. 672,899 $
2 12 1393 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 846,899 16,848,174,279 Rls. 635,604 $
3 12 1393 قزوين گرجستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,147,534 7,619,549,076 Rls. 286,976 $
4 12 1393 قزوين گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 246,214 6,937,446,250 Rls. 258,524 $
5 12 1393 قزوين گرجستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 543,329 5,521,918,204 Rls. 213,268 $
6 12 1393 قزوين گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 160,626 3,817,037,038 Rls. 144,008 $
7 12 1393 قزوين گرجستان 40151910 دستكش خانگي 8,434 2,382,258,240 Rls. 89,280 $
8 12 1393 قزوين گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 55,900 2,145,478,200 Rls. 83,850 $
9 12 1393 قزوين گرجستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 4,094 1,743,324,000 Rls. 66,000 $
10 12 1393 قزوين گرجستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 69,690 1,691,057,440 Rls. 62,960 $
11 12 1393 قزوين گرجستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 5,010 1,602,318,240 Rls. 60,120 $
12 12 1393 قزوين گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 183,357 1,070,524,266 Rls. 41,010 $
13 12 1393 قزوين گرجستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 4,148 1,008,617,400 Rls. 37,800 $
14 12 1393 قزوين گرجستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 93,090 972,883,080 Rls. 35,384 $
15 12 1393 قزوين گرجستان 70193910 پشم شيشه 11,020 730,378,050 Rls. 27,550 $
16 12 1393 قزوين گرجستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 5,082 390,770,226 Rls. 15,246 $
17 12 1393 قزوين گرجستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 14,847 315,372,778 Rls. 11,878 $
18 12 1393 قزوين گرجستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 12,000 283,521,600 Rls. 10,800 $
19 12 1393 قزوين گرجستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 20,480 205,742,738 Rls. 7,918 $
20 12 1393 قزوين گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,460 188,197,380 Rls. 7,380 $
21 12 1393 قزوين گرجستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 1,300 133,503,370 Rls. 5,005 $
22 12 1393 قزوين گرجستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 9,740 95,368,208 Rls. 3,604 $
23 12 1393 قزوين گرجستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,000 79,956,000 Rls. 3,000 $
24 12 1393 قزوين گرجستان 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 625 64,077,500 Rls. 2,500 $
25 12 1393 قزوين گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 13,000 47,737,872 Rls. 1,872 $
26 12 1393 قزوين گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 21,420 45,692,562 Rls. 1,713 $
27 12 1393 قزوين گرجستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,150 42,171,360 Rls. 1,662 $
28 12 1393 قزوين گرجستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 24,150 42,171,360 Rls. 1,662 $
29 12 1393 قزوين گرجستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 2,301 36,666,931 Rls. 1,381 $
30 12 1393 قزوين گرجستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 900 34,601,850 Rls. 1,350 $
31 12 1393 قزوين گرجستان 40151920 دستكش معاينه 170 27,616,905 Rls. 1,035 $
32 12 1393 قزوين گرجستان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 253 25,938,572 Rls. 1,012 $
33 12 1393 قزوين گرجستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,350 25,170,075 Rls. 945 $
34 12 1393 قزوين گرجستان 33051000 شامپوها 740 23,583,645 Rls. 887 $
35 12 1393 قزوين گرجستان 34012010 صابون مايع 925 21,723,367 Rls. 833 $
36 12 1393 قزوين گرجستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 280 16,417,632 Rls. 616 $
37 12 1393 قزوين گرجستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 24 9,842,304 Rls. 384 $
38 12 1393 قزوين گرجستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 20,000 9,450,720 Rls. 360 $
39 12 1393 قزوين گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 24 665,470 Rls. 26 $
مجموع کل
74,056,550,582 ريال
مجموع کل
2,798,302 دلار
[1]