آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم آذربايجان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 1,193,000 39,772,263,700 Rls. 1,550,055 $
2 12 1393 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 265,522 23,596,728,545 Rls. 884,389 $
3 12 1393 قم آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 478,000 17,581,235,039 Rls. 650,714 $
4 12 1393 قم آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 23,500 11,680,449,860 Rls. 459,065 $
5 12 1393 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 51,949 4,158,827,048 Rls. 155,329 $
6 12 1393 قم آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 32,997 3,620,545,348 Rls. 141,887 $
7 12 1393 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 86,415 3,305,930,700 Rls. 125,437 $
8 12 1393 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 56,880 2,388,005,600 Rls. 90,871 $
9 12 1393 قم آذربايجان 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 19,320 1,859,211,900 Rls. 67,620 $
10 12 1393 قم آذربايجان 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 22,152 1,831,361,378 Rls. 66,455 $
11 12 1393 قم آذربايجان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 17,362 1,283,413,246 Rls. 50,299 $
مجموع کل
111,077,972,364 ريال
مجموع کل
4,242,121 دلار
[1]