آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 864,014 36,669,752,653 Rls. 1,373,266 $
2 12 1393 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 630,295 26,222,740,393 Rls. 1,005,512 $
3 12 1393 قم ازبکستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 132,000 4,424,105,400 Rls. 171,600 $
4 12 1393 قم ازبکستان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 59,400 3,987,650,040 Rls. 148,500 $
5 12 1393 قم ازبکستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 77,000 2,822,526,726 Rls. 105,882 $
6 12 1393 قم ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 41,950 1,965,350,535 Rls. 71,315 $
7 12 1393 قم ازبکستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 5,400 1,008,277,200 Rls. 37,800 $
8 12 1393 قم ازبکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,874 990,857,807 Rls. 37,007 $
9 12 1393 قم ازبکستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 4,000 886,688,000 Rls. 32,000 $
10 12 1393 قم ازبکستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 550 733,535,000 Rls. 27,500 $
11 12 1393 قم ازبکستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 17,800 427,647,420 Rls. 16,020 $
12 12 1393 قم ازبکستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 17,960 383,544,688 Rls. 14,368 $
13 12 1393 قم ازبکستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 12,000 275,410,800 Rls. 10,800 $
14 12 1393 قم ازبکستان 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 2,830 149,762,788 Rls. 5,472 $
15 12 1393 قم ازبکستان 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 7,040 143,621,632 Rls. 5,632 $
16 12 1393 قم ازبکستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,055 114,324,069 Rls. 4,473 $
17 12 1393 قم ازبکستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 3,000 42,473,670 Rls. 1,590 $
مجموع کل
81,248,268,821 ريال
مجموع کل
3,068,738 دلار
[1]