آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,374,904 106,590,639,673 Rls. 3,979,076 $
2 12 1393 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,458,342 64,842,709,039 Rls. 2,465,180 $
3 12 1393 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,552,731 63,771,938,616 Rls. 2,398,112 $
4 12 1393 قم افغانستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 565,551 41,833,985,509 Rls. 1,640,099 $
5 12 1393 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,750,799 32,619,620,394 Rls. 1,225,397 $
6 12 1393 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 475,245 22,421,076,775 Rls. 812,245 $
7 12 1393 قم افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 683,070 17,095,056,833 Rls. 627,315 $
8 12 1393 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 234,933 5,671,485,728 Rls. 211,440 $
9 12 1393 قم افغانستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 95,855 5,262,457,080 Rls. 206,088 $
10 12 1393 قم افغانستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 120,876 4,473,679,156 Rls. 172,036 $
11 12 1393 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 16,326 4,054,367,626 Rls. 156,675 $
12 12 1393 قم افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 50,490 3,893,453,875 Rls. 148,464 $
13 12 1393 قم افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 38,970 3,425,521,441 Rls. 124,209 $
14 12 1393 قم افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 39,814 2,543,877,168 Rls. 99,536 $
15 12 1393 قم افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 6,325 2,066,589,963 Rls. 80,937 $
16 12 1393 قم افغانستان 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 23,710 1,970,941,170 Rls. 71,130 $
17 12 1393 قم افغانستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 48,698 1,779,466,806 Rls. 66,838 $
18 12 1393 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 35,173 1,555,024,768 Rls. 59,736 $
19 12 1393 قم افغانستان 33051000 شامپوها 21,896 1,396,581,620 Rls. 54,740 $
20 12 1393 قم افغانستان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 4,404 1,390,547,414 Rls. 54,194 $
21 12 1393 قم افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 73,083 1,339,147,288 Rls. 50,046 $
22 12 1393 قم افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,032 1,186,605,656 Rls. 45,901 $
23 12 1393 قم افغانستان 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 42,342 1,155,427,625 Rls. 43,315 $
24 12 1393 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 15,312 863,320,920 Rls. 30,877 $
25 12 1393 قم افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,396 706,466,740 Rls. 26,524 $
26 12 1393 قم افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 23,120 552,473,208 Rls. 20,768 $
27 12 1393 قم افغانستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 821 161,049,600 Rls. 5,760 $
28 12 1393 قم افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 1,668 134,187,264 Rls. 5,004 $
29 12 1393 قم افغانستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 281 122,856,000 Rls. 4,800 $
30 12 1393 قم افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,439 116,847,570 Rls. 4,317 $
31 12 1393 قم افغانستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 5,000 103,152,840 Rls. 3,710 $
32 12 1393 قم افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,111 97,758,945 Rls. 3,555 $
33 12 1393 قم افغانستان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 410 84,774,720 Rls. 3,032 $
34 12 1393 قم افغانستان 40151910 دستكش خانگي 399 80,524,800 Rls. 2,880 $
35 12 1393 قم افغانستان 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 490 72,402,500 Rls. 2,816 $
36 12 1393 قم افغانستان 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 170 55,608,000 Rls. 2,000 $
37 12 1393 قم افغانستان 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 650 54,217,800 Rls. 1,950 $
38 12 1393 قم افغانستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 36,145,200 Rls. 1,300 $
39 12 1393 قم افغانستان 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 320 27,804,000 Rls. 1,000 $
40 12 1393 قم افغانستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 150 13,902,000 Rls. 500 $
41 12 1393 قم افغانستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 399 12,246,480 Rls. 438 $
42 12 1393 قم افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 152 2,963,760 Rls. 106 $
مجموع کل
395,638,903,570 ريال
مجموع کل
14,914,045 دلار
[1]