آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 740,289 41,369,804,136 Rls. 1,564,987 $
2 12 1393 قم امارات متحده عربي 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 390,698 15,894,901,320 Rls. 595,510 $
3 12 1393 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 76,298 6,013,810,842 Rls. 221,235 $
4 12 1393 قم امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 79,000 3,405,924,357 Rls. 133,249 $
5 12 1393 قم امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 16,383 3,095,917,228 Rls. 120,788 $
6 12 1393 قم امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 66,000 2,926,070,400 Rls. 105,600 $
7 12 1393 قم امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 15,831 2,200,825,620 Rls. 79,155 $
8 12 1393 قم امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 20,000 1,914,360,000 Rls. 70,000 $
9 12 1393 قم امارات متحده عربي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 14,322 1,060,342,350 Rls. 41,536 $
10 12 1393 قم امارات متحده عربي 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 7,518 620,212,446 Rls. 22,554 $
11 12 1393 قم امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,782 550,827,258 Rls. 20,346 $
12 12 1393 قم امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 11,180 159,427,920 Rls. 5,702 $
مجموع کل
79,212,423,877 ريال
مجموع کل
2,980,662 دلار
[1]