آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم ترکمنستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 2,180,000 72,802,594,800 Rls. 2,832,771 $
2 12 1393 قم ترکمنستان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 2,426,438 45,547,416,939 Rls. 1,697,745 $
3 12 1393 قم ترکمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,149,000 41,897,140,257 Rls. 1,591,751 $
4 12 1393 قم ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 469,535 39,179,493,369 Rls. 1,447,520 $
5 12 1393 قم ترکمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 88,418 9,826,259,376 Rls. 367,296 $
6 12 1393 قم ترکمنستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 130,390 6,355,523,880 Rls. 234,702 $
7 12 1393 قم ترکمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 51,953 5,699,573,758 Rls. 223,401 $
8 12 1393 قم ترکمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 19,890 1,855,378,980 Rls. 69,615 $
9 12 1393 قم ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 34,750 1,605,301,132 Rls. 59,074 $
10 12 1393 قم ترکمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 87,591 1,564,419,042 Rls. 61,314 $
11 12 1393 قم ترکمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 56,866 1,517,250,190 Rls. 59,424 $
12 12 1393 قم ترکمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 10,827 995,064,264 Rls. 36,108 $
13 12 1393 قم ترکمنستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 5,980 687,669,502 Rls. 25,714 $
14 12 1393 قم ترکمنستان 29054500 گليسرول 21,216 543,405,408 Rls. 21,216 $
15 12 1393 قم ترکمنستان 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 8,340 332,153,010 Rls. 12,510 $
16 12 1393 قم ترکمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,150 210,063,350 Rls. 8,035 $
17 12 1393 قم ترکمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 383 31,837,641 Rls. 1,149 $
مجموع کل
230,650,544,898 ريال
مجموع کل
8,749,344 دلار
[1]