آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,175,737 176,337,128,286 Rls. 6,698,022 $
2 12 1393 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,347,929 90,469,498,674 Rls. 3,400,480 $
3 12 1393 قم ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 55,940 5,192,704,790 Rls. 195,063 $
4 12 1393 قم ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,250 2,703,273,750 Rls. 101,250 $
5 12 1393 قم ترکيه 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 66,318 1,763,488,023 Rls. 67,692 $
6 12 1393 قم ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 44,624 1,193,546,040 Rls. 46,632 $
7 12 1393 قم ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 41,480 1,086,862,042 Rls. 42,434 $
8 12 1393 قم ترکيه 29054500 گليسرول 22,500 784,368,000 Rls. 29,250 $
9 12 1393 قم ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 68,455 583,637,667 Rls. 21,689 $
10 12 1393 قم ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 19,670 427,202,442 Rls. 16,173 $
11 12 1393 قم ترکيه 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 18,135 393,015,128 Rls. 14,696 $
12 12 1393 قم ترکيه 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 125 5,633,688 Rls. 206 $
مجموع کل
280,940,358,530 ريال
مجموع کل
10,633,588 دلار
[1]