آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 7,829,395 609,866,243,501 Rls. 22,682,426 $
2 12 1393 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,604,431 196,251,914,296 Rls. 7,408,690 $
3 12 1393 قم عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 2,229,937 165,370,997,042 Rls. 6,477,615 $
4 12 1393 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,220,143 163,920,603,158 Rls. 6,093,260 $
5 12 1393 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,032,505 134,562,804,900 Rls. 5,017,218 $
6 12 1393 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,439,526 115,615,028,051 Rls. 4,324,554 $
7 12 1393 قم عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 2,716,000 101,185,876,305 Rls. 3,723,763 $
8 12 1393 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 238,050 75,263,288,967 Rls. 2,853,142 $
9 12 1393 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 636,956 74,276,316,324 Rls. 2,786,207 $
10 12 1393 قم عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 838,873 66,480,359,955 Rls. 2,496,681 $
11 12 1393 قم عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 836,243 62,587,632,777 Rls. 2,360,731 $
12 12 1393 قم عراق 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 185,421 59,701,216,777 Rls. 2,204,928 $
13 12 1393 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,222,145 55,974,533,737 Rls. 2,115,156 $
14 12 1393 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 194,392 53,878,139,365 Rls. 1,994,181 $
15 12 1393 قم عراق 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 1,496,000 49,859,352,400 Rls. 1,942,998 $
16 12 1393 قم عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 418,282 48,959,845,765 Rls. 1,855,622 $
17 12 1393 قم عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 692,258 48,560,377,251 Rls. 1,865,413 $
18 12 1393 قم عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 595,335 47,808,631,359 Rls. 1,785,383 $
19 12 1393 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 169,351 44,591,235,128 Rls. 1,675,147 $
20 12 1393 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 694,270 44,439,662,364 Rls. 1,739,336 $
21 12 1393 قم عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 349,616 30,866,074,207 Rls. 1,209,467 $
22 12 1393 قم عراق 62064000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 93,021 30,033,291,534 Rls. 1,126,861 $
23 12 1393 قم عراق 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 169,929 29,788,083,000 Rls. 1,125,070 $
24 12 1393 قم عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 420,768 25,873,062,183 Rls. 1,009,841 $
25 12 1393 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 309,274 24,792,807,483 Rls. 927,784 $
26 12 1393 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 286,046 23,714,219,415 Rls. 857,638 $
27 12 1393 قم عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 59,293 21,493,584,203 Rls. 803,888 $
28 12 1393 قم عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 129,659 21,085,966,273 Rls. 789,258 $
29 12 1393 قم عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 590,624 20,576,795,594 Rls. 767,306 $
30 12 1393 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 466,978 20,340,526,230 Rls. 747,719 $
31 12 1393 قم عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 477,342 20,082,252,011 Rls. 758,033 $
32 12 1393 قم عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 202,816 18,822,332,338 Rls. 710,093 $
33 12 1393 قم عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 105,659 18,021,740,257 Rls. 669,481 $
34 12 1393 قم عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 133,415 17,815,788,208 Rls. 672,890 $
35 12 1393 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 120,130 16,931,355,668 Rls. 633,244 $
36 12 1393 قم عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 690,490 16,484,760,514 Rls. 610,965 $
37 12 1393 قم عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 109,460 16,176,400,098 Rls. 599,887 $
38 12 1393 قم عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 1,074,531 16,153,769,641 Rls. 610,929 $
39 12 1393 قم عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 59,014 15,711,645,578 Rls. 614,556 $
40 12 1393 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 383,198 15,662,352,547 Rls. 568,315 $
41 12 1393 قم عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 734,935 15,307,677,281 Rls. 566,363 $
42 12 1393 قم عراق 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 121,320 15,226,802,752 Rls. 574,705 $
43 12 1393 قم عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 63,474 13,212,652,816 Rls. 488,077 $
44 12 1393 قم عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 102,767 11,404,745,160 Rls. 425,374 $
45 12 1393 قم عراق 04090000 عسل طبيعي 95,205 11,179,683,582 Rls. 418,280 $
46 12 1393 قم عراق 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 236,560 11,025,122,112 Rls. 425,783 $
47 12 1393 قم عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 212,722 10,594,251,169 Rls. 395,253 $
48 12 1393 قم عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 127,359 10,188,311,130 Rls. 382,078 $
49 12 1393 قم عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 36,490 9,157,439,137 Rls. 357,812 $
50 12 1393 قم عراق 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 54,848 8,894,904,260 Rls. 336,278 $
51 12 1393 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 101,535 8,457,888,189 Rls. 317,407 $
52 12 1393 قم عراق 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 37,061 8,434,476,064 Rls. 311,751 $
53 12 1393 قم عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 94,402 7,245,177,630 Rls. 283,206 $
54 12 1393 قم عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 214,212 7,122,579,190 Rls. 278,455 $
55 12 1393 قم عراق 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 71,777 7,046,399,708 Rls. 263,351 $
56 12 1393 قم عراق 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 29,818 6,859,434,924 Rls. 257,703 $
57 12 1393 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 90,425 6,095,811,644 Rls. 229,594 $
58 12 1393 قم عراق 84238910 سايرباسکولهاي ا لکترونيکي سيارباظرفيت توزين بيش ا زkg5000 97,173 5,775,073,450 Rls. 215,462 $
59 12 1393 قم عراق 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 39,864 5,352,637,322 Rls. 206,774 $
60 12 1393 قم عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 20,395 5,282,633,526 Rls. 200,839 $
61 12 1393 قم عراق 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 31,221 5,104,855,679 Rls. 191,895 $
62 12 1393 قم عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,190 5,059,539,940 Rls. 197,972 $
63 12 1393 قم عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 32,165 4,655,130,586 Rls. 173,663 $
64 12 1393 قم عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 13,163 4,603,294,041 Rls. 169,540 $
65 12 1393 قم عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 29,964 4,344,624,109 Rls. 162,772 $
66 12 1393 قم عراق 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 94,955 4,330,080,572 Rls. 156,676 $
67 12 1393 قم عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 16,891 3,909,638,052 Rls. 143,019 $
68 12 1393 قم عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 11,582 3,705,450,865 Rls. 136,505 $
69 12 1393 قم عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 47,301 3,667,657,557 Rls. 141,822 $
70 12 1393 قم عراق 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 54,248 3,642,763,844 Rls. 135,269 $
71 12 1393 قم عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 173,077 3,479,091,000 Rls. 133,377 $
72 12 1393 قم عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 65,303 3,396,301,773 Rls. 124,073 $
73 12 1393 قم عراق 85423300 آمپلي فاير ها 16,143 3,053,590,210 Rls. 113,234 $
74 12 1393 قم عراق 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 22,257 2,898,856,929 Rls. 109,320 $
75 12 1393 قم عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,753 2,843,270,235 Rls. 106,542 $
76 12 1393 قم عراق 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,899 2,806,108,191 Rls. 104,806 $
77 12 1393 قم عراق 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 259,906 2,758,864,628 Rls. 104,485 $
78 12 1393 قم عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 20,579 2,753,624,400 Rls. 107,502 $
79 12 1393 قم عراق 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 375 2,679,000,000 Rls. 100,000 $
80 12 1393 قم عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 32,637 2,339,688,222 Rls. 87,472 $
81 12 1393 قم عراق 61153000 ساير جورابکآلات زنانه ساق بلند (Fulllength) يا سه ربعي (KneeLength)، اندازهکگيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسيکتكس 8,668 2,320,654,620 Rls. 87,296 $
82 12 1393 قم عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 40,575 2,316,614,921 Rls. 87,272 $
83 12 1393 قم عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 3,242 2,211,386,788 Rls. 84,292 $
84 12 1393 قم عراق 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 17,898 2,060,168,548 Rls. 75,172 $
85 12 1393 قم عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 22,445 2,014,200,979 Rls. 78,697 $
86 12 1393 قم عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 8,874 1,873,345,122 Rls. 70,398 $
87 12 1393 قم عراق 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 23,164 1,852,913,824 Rls. 68,967 $
88 12 1393 قم عراق 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 34,064 1,702,730,370 Rls. 63,699 $
89 12 1393 قم عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 9,761 1,572,996,618 Rls. 58,862 $
90 12 1393 قم عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 18,474 1,413,261,000 Rls. 55,422 $
91 12 1393 قم عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 33,280 1,394,041,631 Rls. 52,538 $
92 12 1393 قم عراق 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 6,902 1,324,925,175 Rls. 51,765 $
93 12 1393 قم عراق 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 11,429 1,271,968,058 Rls. 48,284 $
94 12 1393 قم عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 57,207 1,267,213,432 Rls. 47,991 $
95 12 1393 قم عراق 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 4,875 1,225,516,500 Rls. 43,875 $
96 12 1393 قم عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 10,083 1,218,818,472 Rls. 45,624 $
97 12 1393 قم عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,179 1,171,682,166 Rls. 45,049 $
98 12 1393 قم عراق 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 27,520 1,120,742,322 Rls. 40,812 $
99 12 1393 قم عراق 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,231 1,113,963,714 Rls. 42,054 $
100 12 1393 قم عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,592 1,101,505,623 Rls. 43,056 $
مجموع کل
2,927,024,648,166 ريال
مجموع کل
110,041,288 دلار