آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم پاکستان 29173500 انيدريد فتاليك 2,457,750 84,321,834,025 Rls. 3,191,397 $
2 12 1393 قم پاکستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 733,200 34,081,813,960 Rls. 1,228,040 $
3 12 1393 قم پاکستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 439,789 16,127,744,328 Rls. 605,653 $
4 12 1393 قم پاکستان 33051000 شامپوها 227,812 15,015,704,712 Rls. 571,052 $
5 12 1393 قم پاکستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 120,714 10,036,154,038 Rls. 373,927 $
6 12 1393 قم پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 97,331 8,104,639,722 Rls. 291,993 $
7 12 1393 قم پاکستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 16,100 2,641,816,800 Rls. 96,600 $
8 12 1393 قم پاکستان 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 11,580 1,945,536,000 Rls. 72,000 $
9 12 1393 قم پاکستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,358 1,771,648,704 Rls. 64,288 $
10 12 1393 قم پاکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 22,278 1,488,461,420 Rls. 55,182 $
11 12 1393 قم پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,387 1,210,026,352 Rls. 44,436 $
12 12 1393 قم پاکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,911 1,061,116,155 Rls. 38,295 $
13 12 1393 قم پاکستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 11,900 910,992,600 Rls. 35,700 $
14 12 1393 قم پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 41,980 883,348,032 Rls. 34,574 $
15 12 1393 قم پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 34,952 821,915,220 Rls. 30,830 $
16 12 1393 قم پاکستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 1,600 82,272,000 Rls. 3,200 $
17 12 1393 قم پاکستان 34012010 صابون مايع 16 357,490 Rls. 14 $
مجموع کل
180,505,381,558 ريال
مجموع کل
6,737,182 دلار
[1]