آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمانشاه افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 7,402,850 132,426,859,779 Rls. 4,867,029 $
2 12 1393 كرمانشاه افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,004,700 49,460,057,547 Rls. 1,909,558 $
3 12 1393 كرمانشاه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 954,500 26,883,121,729 Rls. 1,001,456 $
4 12 1393 كرمانشاه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 236,258 3,720,714,387 Rls. 139,055 $
مجموع کل
212,490,753,442 ريال
مجموع کل
7,917,098 دلار
[1]