آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,715,573 1,768,330,249,437 Rls. 66,365,837 $
2 12 1393 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,154,643,300 1,613,359,651,888 Rls. 60,783,913 $
3 12 1393 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 177,453,750 1,513,916,265,342 Rls. 56,456,875 $
4 12 1393 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 16,535,035 1,296,624,843,030 Rls. 49,043,270 $
5 12 1393 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 15,166,672 774,982,868,346 Rls. 29,275,517 $
6 12 1393 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 4,543,399 482,341,771,346 Rls. 18,151,398 $
7 12 1393 كرمانشاه عراق 04031090 ک ک ک ماست 10,202,187 274,216,766,211 Rls. 10,345,959 $
8 12 1393 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 3,340,643 264,931,873,233 Rls. 10,023,327 $
9 12 1393 كرمانشاه عراق 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 12,904,930 234,411,866,223 Rls. 8,813,989 $
10 12 1393 كرمانشاه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,893,976 229,644,669,975 Rls. 8,688,558 $
11 12 1393 كرمانشاه عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 2,241,210 179,227,479,360 Rls. 6,730,273 $
12 12 1393 كرمانشاه عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,920,434 154,223,591,314 Rls. 5,764,540 $
13 12 1393 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,616,975 142,188,967,196 Rls. 5,337,554 $
14 12 1393 كرمانشاه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 4,057,245 61,599,751,613 Rls. 2,319,682 $
15 12 1393 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,544,857 55,964,136,735 Rls. 2,093,298 $
16 12 1393 كرمانشاه عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 460,292 53,174,438,029 Rls. 2,082,160 $
17 12 1393 كرمانشاه عراق 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 349,950 44,551,297,236 Rls. 1,659,263 $
18 12 1393 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 555,671 44,122,151,418 Rls. 1,675,519 $
19 12 1393 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 529,240 42,289,356,389 Rls. 1,587,710 $
20 12 1393 كرمانشاه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,557,336 39,776,252,334 Rls. 1,488,938 $
21 12 1393 كرمانشاه عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 233,712 34,460,201,968 Rls. 1,277,646 $
22 12 1393 كرمانشاه عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 110,611,900 31,247,131,341 Rls. 1,193,366 $
23 12 1393 كرمانشاه عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 1,151,085 30,605,779,455 Rls. 1,151,085 $
24 12 1393 كرمانشاه عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 5,569,412 28,633,420,708 Rls. 1,092,096 $
25 12 1393 كرمانشاه عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 180,760 25,459,920,915 Rls. 994,431 $
26 12 1393 كرمانشاه عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 397,640 24,469,175,590 Rls. 900,781 $
27 12 1393 كرمانشاه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 996,270 23,911,861,369 Rls. 895,255 $
28 12 1393 كرمانشاه عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 2,797,045 20,358,554,406 Rls. 777,338 $
29 12 1393 كرمانشاه عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 446,065 19,344,584,803 Rls. 712,589 $
30 12 1393 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 239,263 19,190,715,249 Rls. 717,789 $
31 12 1393 كرمانشاه عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 264,000 17,603,936,400 Rls. 660,000 $
32 12 1393 كرمانشاه عراق 95030090 ---اجزاء وقطعات 307,310 16,038,999,156 Rls. 625,889 $
33 12 1393 كرمانشاه عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 128,520 15,227,620,380 Rls. 578,340 $
34 12 1393 كرمانشاه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 175,710 14,027,665,680 Rls. 525,960 $
35 12 1393 كرمانشاه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 299,636 14,023,669,915 Rls. 537,440 $
36 12 1393 كرمانشاه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 262,550 12,851,973,630 Rls. 472,590 $
37 12 1393 كرمانشاه عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 80,087 12,624,820,242 Rls. 480,390 $
38 12 1393 كرمانشاه عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 578,308 12,440,781,217 Rls. 462,936 $
39 12 1393 كرمانشاه عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 261,826 12,427,155,975 Rls. 471,299 $
40 12 1393 كرمانشاه عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 147,110 11,867,846,307 Rls. 446,943 $
41 12 1393 كرمانشاه عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 142,254 11,503,390,095 Rls. 428,121 $
42 12 1393 كرمانشاه عراق 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 135,294 10,693,515,996 Rls. 405,882 $
43 12 1393 كرمانشاه عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 270,000 10,604,792,566 Rls. 400,973 $
44 12 1393 كرمانشاه عراق 39269060 پريفرم (PET) 234,529 10,491,928,375 Rls. 398,680 $
45 12 1393 كرمانشاه عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 85,030 9,750,832,000 Rls. 362,600 $
46 12 1393 كرمانشاه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,522,270 9,692,459,190 Rls. 373,418 $
47 12 1393 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 153,830 9,655,853,095 Rls. 368,317 $
48 12 1393 كرمانشاه عراق 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 70,375 9,422,172,875 Rls. 351,875 $
49 12 1393 كرمانشاه عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 234,460 8,984,531,151 Rls. 342,908 $
50 12 1393 كرمانشاه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 2,154,460 7,784,415,744 Rls. 290,607 $
51 12 1393 كرمانشاه عراق 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 140,780 6,700,917,276 Rls. 253,404 $
52 12 1393 كرمانشاه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 1,824,960 5,964,483,696 Rls. 218,996 $
53 12 1393 كرمانشاه عراق 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 22,857 5,756,625,051 Rls. 217,141 $
54 12 1393 كرمانشاه عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 239,416 5,735,787,950 Rls. 212,105 $
55 12 1393 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 104,302 5,507,415,937 Rls. 214,865 $
56 12 1393 كرمانشاه عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 72,223 5,412,118,802 Rls. 209,380 $
57 12 1393 كرمانشاه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 55,956 5,285,774,551 Rls. 194,859 $
58 12 1393 كرمانشاه عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 45,190 5,204,178,000 Rls. 193,350 $
59 12 1393 كرمانشاه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 63,782 5,058,260,736 Rls. 186,336 $
60 12 1393 كرمانشاه عراق 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 86,206 5,054,415,790 Rls. 188,813 $
61 12 1393 كرمانشاه عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 37,460 5,011,353,482 Rls. 185,426 $
62 12 1393 كرمانشاه عراق 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 40,000 4,699,974,950 Rls. 176,194 $
63 12 1393 كرمانشاه عراق 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 298,700 4,454,441,412 Rls. 173,229 $
64 12 1393 كرمانشاه عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,863 4,425,277,260 Rls. 166,356 $
65 12 1393 كرمانشاه عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 62,592 4,391,303,730 Rls. 172,128 $
66 12 1393 كرمانشاه عراق 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 81,441 4,366,803,345 Rls. 162,884 $
67 12 1393 كرمانشاه عراق 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 97,240 4,058,104,488 Rls. 151,694 $
68 12 1393 كرمانشاه عراق 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 35,100 3,822,321,600 Rls. 140,400 $
69 12 1393 كرمانشاه عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,480 3,712,090,430 Rls. 144,645 $
70 12 1393 كرمانشاه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,141,070 3,678,603,338 Rls. 136,928 $
71 12 1393 كرمانشاه عراق 25202000 ک گچ 4,488,866 3,367,005,745 Rls. 125,685 $
72 12 1393 كرمانشاه عراق 38089111 حشره كش خانگي آماده 53,961 2,742,278,864 Rls. 107,284 $
73 12 1393 كرمانشاه عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 25,040 2,677,349,280 Rls. 99,267 $
74 12 1393 كرمانشاه عراق 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 19,074 2,626,360,950 Rls. 95,370 $
75 12 1393 كرمانشاه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 33,960 2,601,505,800 Rls. 101,880 $
76 12 1393 كرمانشاه عراق 58030000 گاز (Gauze)، به غير از پارچهکهاي باريك مشمول رديف 0658. 6,600 2,366,641,200 Rls. 92,400 $
77 12 1393 كرمانشاه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 47,450 2,287,165,320 Rls. 85,410 $
78 12 1393 كرمانشاه عراق 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 24,940 2,024,415,660 Rls. 74,820 $
79 12 1393 كرمانشاه عراق 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 50,000 2,008,366,400 Rls. 75,200 $
80 12 1393 كرمانشاه عراق 63053200 ظروف (واسطه) نرم براي مواد به صورت فله از مواد نسجي سنتيك يا مصنوعي 22,600 1,994,492,940 Rls. 74,580 $
81 12 1393 كرمانشاه عراق 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 13,808 1,949,664,288 Rls. 72,888 $
82 12 1393 كرمانشاه عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 18,180 1,856,481,920 Rls. 72,720 $
83 12 1393 كرمانشاه عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 10,331 1,840,632,649 Rls. 69,416 $
84 12 1393 كرمانشاه عراق 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 10,200 1,650,808,800 Rls. 61,200 $
85 12 1393 كرمانشاه عراق 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 6,000 1,426,356,000 Rls. 54,000 $
86 12 1393 كرمانشاه عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 416,980 1,280,950,400 Rls. 50,038 $
87 12 1393 كرمانشاه عراق 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 5,413 1,220,034,661 Rls. 45,467 $
88 12 1393 كرمانشاه عراق 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 15,000 1,211,985,000 Rls. 45,000 $
89 12 1393 كرمانشاه عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 23,280 1,190,585,760 Rls. 46,560 $
90 12 1393 كرمانشاه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,710 1,175,248,245 Rls. 43,129 $
91 12 1393 كرمانشاه عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 14,200 1,141,254,000 Rls. 42,600 $
92 12 1393 كرمانشاه عراق 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 11,140 1,136,621,200 Rls. 44,560 $
93 12 1393 كرمانشاه عراق 84137010 پمپ کولر آبي 9,612 981,142,992 Rls. 38,448 $
94 12 1393 كرمانشاه عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 12,200 977,049,000 Rls. 36,600 $
95 12 1393 كرمانشاه عراق 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 17,145 965,227,259 Rls. 36,619 $
96 12 1393 كرمانشاه عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 12,000 959,418,000 Rls. 36,000 $
97 12 1393 كرمانشاه عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 876,310 917,027,447 Rls. 34,473 $
98 12 1393 كرمانشاه عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,315 852,782,310 Rls. 30,945 $
99 12 1393 كرمانشاه عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 12,160 848,378,880 Rls. 32,832 $
100 12 1393 كرمانشاه عراق 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 16,000 844,008,000 Rls. 32,000 $
مجموع کل
9,912,699,443,242 ريال
مجموع کل
372,941,647 دلار