آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,191,538 891,478,387,800 Rls. 33,363,785 $
2 12 1393 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,856,750 643,350,238,200 Rls. 23,827,900 $
3 12 1393 كرمان آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 865,400 187,190,155,600 Rls. 7,318,858 $
4 12 1393 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 427,982 186,846,839,936 Rls. 7,062,748 $
5 12 1393 كرمان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 48,234 6,829,170,564 Rls. 254,436 $
6 12 1393 كرمان آلمان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 58 4,795,092,000 Rls. 174,000 $
7 12 1393 كرمان آلمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,130 1,860,901,969 Rls. 69,094 $
8 12 1393 كرمان آلمان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 1,398 819,635,796 Rls. 30,354 $
9 12 1393 كرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,866 722,073,705 Rls. 26,396 $
10 12 1393 كرمان آلمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,750 187,712,000 Rls. 7,000 $
11 12 1393 كرمان آلمان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 1,543 85,027,481 Rls. 3,157 $
12 12 1393 كرمان آلمان 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 23,400 56,326,070 Rls. 2,107 $
مجموع کل
1,924,221,561,121 ريال
مجموع کل
72,139,835 دلار
[1]