آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 906,428 41,753,618,215 Rls. 1,562,113 $
2 12 1393 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,654,871 37,599,510,031 Rls. 1,410,420 $
3 12 1393 كرمان افغانستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 547,200 23,749,436,480 Rls. 930,240 $
4 12 1393 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 217,330 23,475,558,840 Rls. 869,320 $
5 12 1393 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 441,004 21,272,705,374 Rls. 807,140 $
6 12 1393 كرمان افغانستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 14,492,000 20,590,537,000 Rls. 797,148 $
7 12 1393 كرمان افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 372,960 16,171,753,957 Rls. 634,023 $
8 12 1393 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 291,983 8,994,166,327 Rls. 350,381 $
9 12 1393 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 77,380 7,927,556,240 Rls. 309,520 $
10 12 1393 كرمان افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 199,022 7,872,213,690 Rls. 300,880 $
11 12 1393 كرمان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 316,134 7,601,372,239 Rls. 285,382 $
12 12 1393 كرمان افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 90,666 6,829,044,730 Rls. 261,110 $
13 12 1393 كرمان افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 148,656 6,798,783,490 Rls. 265,030 $
14 12 1393 كرمان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 67,031 5,711,785,918 Rls. 214,644 $
15 12 1393 كرمان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 117,068 5,685,162,240 Rls. 222,015 $
16 12 1393 كرمان افغانستان 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 44,320 4,529,326,720 Rls. 177,280 $
17 12 1393 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 330,804 4,436,005,829 Rls. 167,462 $
18 12 1393 كرمان افغانستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 43,500 3,120,399,890 Rls. 114,030 $
19 12 1393 كرمان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 30,904 2,422,083,724 Rls. 89,545 $
20 12 1393 كرمان افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 20,000 2,060,080,000 Rls. 80,128 $
21 12 1393 كرمان افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 50,864 2,051,084,144 Rls. 78,443 $
22 12 1393 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,495 1,955,805,642 Rls. 73,521 $
23 12 1393 كرمان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 34,766 1,690,709,598 Rls. 63,437 $
24 12 1393 كرمان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,440 943,938,468 Rls. 36,936 $
25 12 1393 كرمان افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 10,464 558,798,528 Rls. 20,928 $
26 12 1393 كرمان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,350 467,961,375 Rls. 17,625 $
27 12 1393 كرمان افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 19,380 396,111,696 Rls. 15,504 $
28 12 1393 كرمان افغانستان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,458 226,841,792 Rls. 8,321 $
29 12 1393 كرمان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 900 54,118,770 Rls. 2,070 $
مجموع کل
266,946,470,946 ريال
مجموع کل
10,164,595 دلار
[1]